Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Studier och mänskliga rättigheter i äldre projekt

I våra tidigare projekt har vi bland annat startat brukarrevisioner, stöttat unga i deras studier och uppmärksammat situationen på låsta institutioner. Läs nedan om projekten från de senaste åren.

Diplomerat Digital: IT-ubildning för medlemmar i RSMH, 2018-2020

RSMH har haft ett gemensamt tvåårigt projekt med Begripsam och ABF, där man erbjöd utbildning i studiecirklar för våra medlemmar. På utbildningen lärde sig deltagarna att hitta och koppla upp sig på gratis WiFi, kunna använda smartphone, dator, internet, hjälppenna med mera. Projektet utbildade medlemmar i RSMH som ville bli studiecirkelledare och lärde ut en metod som togs fram med hjälp av Begripsam.

Projektet tog fram en självstudieutbildning som finns på webben.
Projektet kompetensutvecklade bibliotekarier i bland annat mötande bildning.

Brukarrevisionsprojektet, 2015—2018

Enligt modellen ”Den som bär skon vet var den klämmer” har Brukarrevisionsprojektet drivits med start i Stockholm, Värmland och Skåne. Revision av en verksamhet inom vård eller omsorg innebär en utvärdering av kvaliteten, genom att intervjuer och enkäter görs med patienterna/brukarna. Det unika i projektet är att frågorna ställdes av människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och att det alltså var brukarstyrt. Totalt gjordes 34 brukarrevisioner under projektets gång. Inom projektet arbetade man med mobila team vilket, förutom regionerna ovan, innebar att brukarrevisioner gjordes i Norrköping, Eskilstuna och Mariestad. Projektet ägdes av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och drevs av RSMH. Det finansierades av Arvsfonden. Under projektets gång har en handbok skrivits, Handbok för brukarstyrd brukarrevision. Boken finns att beställa kostnadsfritt i vår webbshop.

RSMH fortsätter att göra brukarrevisioner över hela landet. En brukarrevision kan beställas direkt genom RSMH Utbildning.

 

Gemenskap ger kamratstöd, 2017-2020

Gemenskap ger kamratstöd är ett treårigt projekt som startade 2017. Det finansierades av Arvsfonden. Verksamheten pågick bland annat i Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

Gemenskap ger kamratstöd utgjorde ett unikt samarbete mellan RSMH och Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF. Syftet med projektet var bland annat att underlätta integration och minska utanförskap. I Gemenskap ger kamratstöd arbetade RSMH och SEF med att gemensamt sprida information om psykisk hälsa och kunskap om hur andra kulturer förhåller sig till psykiskt mående.

Projektet använde den metod som kallas kamratstöd. Kamratstöd är det sätt att hjälpa varandra som RSMH har använt i många år. Det innebär att en medlem hjälper en annan. Målet är återhämtning och att skaffa sig makt över sin egen vardag. Projektets mål var att utveckla en ny modell för kamratstöd som är anpassad för ensamkommandes behov.

Under 2020 släpptes en metod- och resultatbok och en utbildningsbok.

Inlåst men inte utan rättigheter, 2015-2018

Projektet Inlåst men inte utan rättigheter drev RSMH tillsammans med Civil Rights Defenders. Två jurister arbetade med att bevaka de mänskliga rättigheterna för dem som vårdas på låsta institutioner, till exempel inom fängelser, häkten, förvar och psykiatrisk tvångsvård. Projektet drev flera specifika fall, debatterade i media, skrev remissvar och alternativrapporterade till FN om medborgerliga rättigheter. Inlåst men inte utan rättigheter inledde även ett samarbete med Polisförbundet för att öka kunskapen hos polisen om psykisk ohälsa.

We can do more, 2016-2017

We can do more var ett samarbetsprojekt mellan organisationer i tre länder: Sverige, Finland och Litauen. Syftet var att utbyta idéer om hur människor med psykisk och intellektuell funktionsnedsättning ska kunna ta del av samhället på samma villkor som alla andra. Under besök i de olika länderna gavs möjlighet till studiebesök och aktiviteter för att se verkligheten på plats. Partner från Finland var organisationen Savas och i Litauen aktivitetscentret Jonava. Projektet finansierades av Nordplus.

Unga som resurs i arbetslivet, 2014-2016

Projektet Unga som resurs i arbetslivet arbetade med att stötta unga människor mellan 16 och 30 år som inte kunnat göra klart studierna på grund av psykisk ohälsa. Här fick de chansen att slutföra dem på sina egna villkor. Metoden som användes heter Supported Education, vilket betyder stöd i studier. Projektet genomfördes under tre år i Sundsvall, Västerås och Backe (Jämtland). Det ledde vidare till En gymnasieskola för alla i Sundsvall som startade 2017, vilket var ett projekt där man också använde metoden Supported Education. Spelappen Marsutmaningen är ett resultat av Unga som resurs i arbetslivet. Man tog också fram metodboken Skolan är nyckeln till framgång, som går att ladda ner här. Projektet finansierades av Arvsfonden.