Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Informationen har tagits fram för att vara behjälplig i fall där du som medlem eller er förening blivit utsatt för en brottslig handling. 

Om du blir du utsatt för brott kontakta polisen och göra en polisanmälan. Anmäl därefter till ditt försäkringsbolag.

Sker detta i förenings lokaler eller under en föreningsaktivitet så rapportera det inträffade även till den av föreningen utsedde lokal-/aktivitetsansvarige som skall vidarebefordra informationen (inklusive inlämnad kontaktuppgift) till föreningsstyrelsen. Om man så önskar kan man kontakta föreningens styrelse direkt. Föreligger skadeståndsansvar för föreningen (adekvat kausalitet) skall föreningen hålla den skadelidande skadelös. I övrigt ska incidenten för föreningen ligga till grund för intern utredning av styrelsen om möjlighet till förbättrad säkerhet i föreningens lokaler och/eller under planerade föreningsaktiviteter.

Finns sådana brister i den information som når föreningen från brottsoffer att det inte går att förstå vad som hänt i termer av vem, vad, var, när eller hur och denna brist inte går att avhjälpa genom kontakt med anmälare/uppgiftslämnare behöver föreningen inte företa ytterligare åtgärd. Föreningar ska dock alltid ha rutiner för ordning och säkerhet i sin verksamhet samt ha utsett en ansvarig för varje aktivitet som sker i föreningens regi. Självklart ska den ansvarige larma polis om vederbörande blir vittne till brott.

Ett tips är annars att redan i entré genom anslag upplysa om incidenter med stölder förekommit i närtid med uppmaning till dem som vistas i lokalen att inte lämna personligt lösöre utan uppsikt. Medlem som blir lagförd för brott i förenings lokaler eller under en föreningsaktivitet bör uteslutas och den som åtalas för detsamma avstängs.

Föreningen bör utse kontaktperson inom ramen för Grannsamverkan (läs här) och hålla styrelse, besökande, deltagare och medlemmar uppdaterade om relevant lokal information. Vissa brott som bedrägeri och stöld kan rikta sig enbart mot föreningen och då är det föreningsstyrelsen som ska göra polisanmälan och kontakta sitt försäkringsbolag (förutom egentecknade försäkringar finns visst stöd i RSMH:s organisationsförsäkring genom Funktionsrätt Sverige och Folksam)

Upphittad egendom bör omhändertas och återlämnas mot beskrivning till ägaren av ansvariga på föreningen.

I övrigt hänvisas till RSMH:s stadgar och etiska riktlinjer.

Olika former av stöd till offer för brott finns också beskrivet här