Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Internationellt engagemang i två världsdelar

Problemen för människor med psykisk ohälsa finns överallt i världen (även om förutsättningarna ser helt olika ut). Därför arbetar RSMH även internationellt. Idag har vi biståndsprojekt i två länder, Tanzania och Bosnien-Hercegovina.

Egenmakt i Tanzania

I Tanzania driver vi frågor kring attitydpåverkan, egenmakt och organisationsutveckling. Det här gör vi genom att stödja utvecklingen av vår systerorganisation Tanzanian User and Survivor of Psychiatry Organization, TUSPO. TUSPO är den första ideella medlemsorganisationen som riktar sig till människor med psykisk ohälsa och har haft en positiv utveckling i landet. År 2017 fanns det tretton lokalföreningar i åtta av landets regioner. Planerna för framtiden är bland annat att stärka de lokala föreningarna, informera i till exempel skolor och sjukhus, och att utöva påverkansarbete på alla nivåer i samhället. Läs mer om projektet här

Projekt för psykisk hälsa i Bosnien

Under 2017 startade vi ett samarbete med systerorganisationen TK Fenix i Tuzla i Bosnien-Hercegovina. Syftet är att stärka organisationen för att den ska kunna svara på ett ökande behov i samhället. TK Fenix är en brukarorganisation för människor med psykisk ohälsa och den hade 160 medlemmar under 2017. TK Fenix verksamhet liknar på många sätt RSMH:s lokalföreningars verksamhet, med kamratstöd, kompetensutveckling, egenmakt och påverkansarbete.

Förening i Bolivia

Tillsammans med RSMH Roslagen har vi tidigare drivit ett projekt i Bolivia. Detta avslutades under 2017. I projektet stödde vi bildandet av en intresseförening, vars syfte var att öka kunskaperna om psykisk ohälsa, öka kvaliteten i vården och hjälpa sina medlemmar att få arbete. RSMH har även tidigare arbetat med utvecklandet av sociala kooperativ i landet.

Samarbete med MyRight

De utvecklingsprojekt vi bedriver gör vi genom MyRight, som är den svenska funktionshinderrörelsens biståndsorgan. De har ett ramavtal med SIDA. Vi har tidigare bedrivit biståndsarbeten i Nicaragua och Sydafrika.

RSMH:s biståndsförening

RSMH:s biståndsförening samlar, genom medlemsavgifter och gåvor, in pengar för att kunna stödja de biståndsprojekt som RSMH driver tillsammans med MyRight. Biståndsföreningens syfte är att stödja biståndsverksamhet som utförs av RSMH eller RSMH:s lokalföreningar eller distrikt, och som avser att förbättra tillvaron för människor med psykisk ohälsa. Dessutom ska föreningen främja intresset för biståndsfrågor inom RSMH.

Stöd vårt livsviktiga arbete i andra länder!

RSMH vill att människor med psykisk ohälsa ska ha samma rättigheter som alla andra, oavsett var i världen de bor. Därför stödjer vi våra systerorganisationer i andra länder, så att de kan göra en liknande resa som vår och fortsätta kräva sina grundläggande rättigheter.

Vill du vara med och förändra världen?