Resultat på lång sikt

RSMH skriver ofta svar på remisser från regering och myndigheter. Det är en viktig del i arbetet med att påverka för bättre villkor för personer med psykisk ohälsa. Vi ser till att brukarperspektivet aldrig glöms bort.

När regering, riksdag och olika myndigheter gör utredningar som berör psykisk ohälsa är RSMH ofta remissinstans. Att svara på remisser kan ge viktiga resultat på lång sikt. RSMH har funnits med länge och har varit med om att driva igenom viktiga reformer, såsom personligt ombud. En stor del av RSMH:s medlemmar har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vi har hög trovärdighet i dessa frågor.

Utskottet för opinion och samhällspåverkan

Inom RSMH finns Utskottet för opinion och samhällspåverkan (UOS) som går igenom och svarar på utredningar och lagförslag som berör psykisk hälsa. Medlemmarna i UOS väljs av RSMH:s kongress. UOS ser till att medlemmarnas perspektiv är i fokus.

Samarbete ger tyngd

RSMH samverkar med andra brukarorganisationer för att få större tyngd bakom våra krav. Det händer ofta att vi ställer oss bakom gemensamma remissvar från till exempel Funktionsrätt Sverige eller NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

Här nedan följer de senaste årens remissvar från RSMH. Klicka på titeln/länken för att läsa varje svar som pdf.

Våra remissvar 2021

När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik hälsa, SOU 2021:8

RSMH anser att utredningen borde ha lagt ett mera långtgående förslag till samordning av tandvårdssystemet med hälso- och sjukvårdens system. Ett sådant system bör ha folkhälsomålsättningar – inte tandhälsomålsättningar. De förslag som utredningen lagt fram har inte en hållbarhet i ett längre tidsperspektiv.

En gemensam angelägenhet, Jämlikhetskommissionen, SOU 2020:46

RSMH delar bilden av att det sönderfallande social- och sjukförsäkringssystemet har lett till kraftiga försämringar för människor som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis på grund av psykisk ohälsa. Jämlikhetskommissionens förslag är otillräckliga.

Mått på bostadsbristen, Boverkets rapport 2020:2021

Boverkets förslag behöver kompletteras med mått på bostadsbristen för personer med särskilda behov. Oavsett psykisk ohälsa eller beroendeproblematik har människor rätt till en bostad med anpassad stödnivå. Då måste också behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning och äldre kunna mätas.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, SOU 2020:70

RSMH är kritiskt till att uppdraget endast gällt fast omsorgskontakt för äldre med hemtjänst. Förslagen borde gälla alla som har hemtjänst, exempelvis också människor med långvarig och allvarlig psykisk ohälsa med funktionsnedsättning.

En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47
RSMH ser stora brister i förslaget till ny Socialtjänstlag och ser tyvärr att förslaget skulle
försämra en redan svår situation för personer med allvarlig och långvarig psykisk ohälsa.

Våra remissvar 2020

LSS och assistansersättningen
Något kraftfullt måste göras för att uppnå en jämlik hantering av
gruppen med allvarlig och långvarig psykisk ohälsa. Det kräver förtydliganden
i den föreslagna lagen när det gäller personkrets 3 i första kapitlets första paragraf.

Svårbehandlade självskadebeteenden som nationell högspecialiserad vård.

RSMH säger nej till förslaget om tre högspecialiserade vårdenheter för svårbehandlat självskadebeteende, som ju inte är en specifik biologiskt grundad sjukdom. Vårdgivarna bör undvika att tvinga iväg brukarna långt från sina invanda hemmiljöer.

Svårbehandlade ätstörningar som nationell högspecialiserad vård.

RSMH säger nej till förslaget om fem högspecialiserade vårdenheter för svårbehandlade ätstörningar. Det behövs en lyhördhet för patientens bakgrund. Rätt hjälp kan bättre erbjudas utifrån patientens trauman.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni – förstagångsinsjuknande.
Vård och behandling i psykiatrin ska alltid och i alla sammanhang utgå från den enskilde individen, det är RSMH:s bestämda uppfattning. Därför är vi tveksamma till om standardiserade vårdförlopp alls bör användas i psykiatrin.

Våra remissvar 2019

Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23).
Utredningen talar brett om förbättrad samverkan men är tyvärr väldigt tom på konkret innehåll. Det saknas politisk vilja, ambitioner och kraft bakom funktionshinderspolitiken.

Komplementär och alternativ medicin och vård (SOU 2019:28 och SOU 2019:15).
Med viss försiktighet stöder RSMH ny lag som reglerar användandet av komplementär och alternativ vård vid allvarliga sjukdomar. Ingen människa ska kunna luras till behandlingar som inte är verksamma.

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024.
Socialstyrelsen har inte alls gått igenom den psykiatriska vården och omsorgen. Därför är vi starkt kritiska till förslaget om handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Det saknas även en analys av hela barn- och ungdomsvården.

Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort.
Utöver psykiatrer ska andra specialistkompetenta läkare kunna utfärda intyg för innehav av körkort. Detta oavsett specialistområde men de ska ha god kännedom om patientens sjukdom. RSMH säger ja till förändringen.

Stärkt kompetens i vård och omsorg. Reglering av yrket undersköterska (SOU 2019:20).
RSMH stöder förslaget om skyddad yrkestitel för undersköterskor. Idag finns brister inom bemötande, kunskap om diagnoser,  kunskap om omvårdnad och omsorg samt förmåga att göra olika bedömningar.

Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89).
RSMH vill att reglerna för läkemedel ska bli tydligare, men tror inte att förslagen är tillräckliga. RSMH har länge varit kritiska till utvecklingen av läkemedelsmarknaden. Brukarna borde ha mer att säga till om, också i denna utredning.

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4).
RSMH välkomnar förslaget om en nationell institution för de mänskliga rättigheterna. RSMH föreslår att det inom Rådet för de mänskliga rättigheterna ska finnas särskild kompetens när det gäller psykisk funktionsnedsättning.

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13).
Psykisk ohälsa är den största utmaningen för en socialt hållbar utveckling i Sverige idag, och frågan behöver lyftas högre på dagordningen. RSMH stöder annars de flesta förslagen för hälsa och jämlikhet i arbetet med Agenda 2030.

Våra remissvar 2018

Otillåten egendom och hot i rättspsykiatrisk och psykiatrisk tvångsvård.
RSMH:s yttrande över Socialstyrelsens rapport Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.

Tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård.
RSMH:s yttrande över betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111).

Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner.
RSMH:s yttrande över betänkandet Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92).

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.
RSMH:s yttrande över betänkandet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (SOU 2017:87).

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet.
RSMH:s yttrande över betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80).

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni.
RSMH:s yttrande över remissversionen av Socialstyrelsens förslag till Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Våra remissvar 2017

Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande. RSMH:s yttrande över Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47).

Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen.
RSMH:s yttrande över Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43).

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel.
RSMH:s yttrande över departementspromemorian Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (Ds 2017:29).

Betänkande om kunskapsbaserad och jämlik vård.
RSMH:s yttrande över betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård. Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48).

Betänkande om god och nära vård.
RSMH:s yttrande över delbetänkandet God och nära vård (SOU 2017:53).

Betänkande om stärkt handläggning.
RSMH:s yttrande över betänkandet Samlad kunskap — stärkt handläggning (SOU 2017:25).

Rätten till sjukpenning i avvaktan på beslut.
RSMH:s yttrande över promemorian Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut (Ds 2017:4).

Delbetänkande om Jämlik Hälsa.
RSMH:s yttrande över delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) av Kommissionen för jämlik hälsa.

Förslag om förstärkt rehabilitering med fokus på arbetsgivare.
RSMH:s yttrande över departementspromemorian Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9).

Förslag till Nationella riktlinjer – Ångest och depression.
RSMH:s yttrande över Remissversionen av Socialstyrelsens förslag till Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Förslag kring försäkringsmedicinska utredningar.
RSMH:s yttrande över PM Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41).

Våra remissvar 2016

Funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. RSMH:s yttrande över Förslag till funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle.

Frågor om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. RSMH:s yttrande över Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (4.1.1-14325/2016)

Frågor om privata sjukförsäkringar. RSMH:s yttrande över promemorian Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29).

Förbud mot privata universitetssjukhus. RSMH:s yttrande över Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28).

Barnkonventionen föreslås inkorporeras som svensk lag. SMH:s kompletterande yttrande – till de gemensamma yttranden som beretts tillsammans med NSPH och Funktionsrätt Sverige – över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19).

Förslag om effektivare vård. RSMH:s yttrande över slutbetänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2).

Förslag om nytt system för klagomål i vården. RSMH:s yttrande över slutbetänkandet Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102).

Förslag om koncentration av högspecialiserad vård. RSMH:s yttrande över betänkandet Träning ger färdighet (SOU 2015:98).

Stöd vid nedsatt beslutsförmåga. RSMH:s yttrande över betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80).

Handikappersättning och vårdbidrag föreslås utgå. RSMH:s yttrande över promemorian Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

Skydd för vuxna i internationella situationer. RSMH:s yttrande över betänkandet Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention (SOU 2015:74).

Förebyggande och behandling av spelmissbruk. RSMH:s yttrande över Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48).

Ett tandvårdsstöd för alla. Yttrande över utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöds slutbetänkande Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter (SOU 2015:76).

Våra remissvar 2015

Kostnadsfria läkemedel för barn. Yttrande över Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42).

Moderniserad studiehjälp. Yttrande över 2012 års studiehjälpsutrednings betänkande Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)

Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Yttrande över Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38).

Mer trygghet och bättre försäkring. Yttrande över den Parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21).