Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Resultat på lång sikt

RSMH skriver ofta svar på remisser från regering och myndigheter. Det är en viktig del i arbetet med att påverka för bättre villkor för personer med psykisk ohälsa. Vi ser till att brukarperspektivet aldrig glöms bort.

När regering, riksdag och olika myndigheter gör utredningar som berör psykisk ohälsa är RSMH ofta remissinstans. Att svara på remisser kan ge viktiga resultat på lång sikt. RSMH har funnits med länge och har varit med om att driva igenom viktiga reformer, såsom personligt ombud. En stor del av RSMH:s medlemmar har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vi har hög trovärdighet i dessa frågor.

Samarbete ger tyngd

RSMH samverkar med andra brukarorganisationer för att få större tyngd bakom våra krav. Det händer ofta att vi ställer oss bakom gemensamma remissvar från till exempel Funktionsrätt Sverige eller NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

Nedan följer de senaste årens remissvar från RSMH. Klicka på titeln/länken för att läsa varje svar som pdf.

Våra remissvar 2024

RSMH:s yttrande över betänkandet Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16) 

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår utredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin utgångspunkt i yrkeshögskolemodellen och inte ingå i skolväsendet.

RSMH välkomnar att fler vägar öppnas för att bygga kunskap och kompetens relevant för riktiga jobb på arbetsmarknaden och att ”växla yrke” som vuxen. Samtidigt är man något betänksam inför vissa förslag och skrivningar som synes nedprioritera unga vuxna som fått bristfälligt stöd att komma igenom den vanliga grund- och gymnasieskolan.

RSMH:s yttrande överbetänkandet Uppföljning för utveckling – ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola (SOU 2023:95)

Utredningen om Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet föreslår här vilka uppgifter som ska samlas in om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet och hur detta bör göras. Dess uppdrag rörde alla typer av funktionsnedsättningar och samtliga skolformer från förskola till kommunal vuxenutbildning.

RSMH välkomnar att utredningen kommit till stånd, men hade önskat ett bredare anslag och att exempelvis problematisk skolfrånvaro utforskats i relation till de frågor utredningen söker besvara. RSMH förväntar sig inte att skolan ensam löser alla sociala och hälsorelaterade utmaningar i det svenska samhället. Men, där den inte ensam är uppgiften vuxen för att barns rätt till utbildning ska kunna garanteras till fullo måste andra resurser kunna komma in i spel från socialtjänst, socialpsykiatri, habilitering, hälso- och sjukvård med flera och nära samverkan fungera på riktigt och i närtid. För att detta ska kunna åstadkommas behövs kunskap. Utredningen har här bidragit, men inte fått fram alla bitar till det pussel som måste läggas.

RSMH:s yttrande över Domstolsverkets promemoria Muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol (DOV 2023/268)

Arbetsgruppen på myndigheten föreslår lagändringar för ökad flexibilitet för kammarrätter att anpassa handläggning i mål till vad man bedömer vara lämpligast i det enskilda fallet. Konkret innebär här förslagen att rätten till muntlig förhandling i kammarrätt i vissa fall blir mindre om videoupptagningar kan användas vid muntliga förhandlingar i förvaltningsrätt.

RSMH avstyrker förslagen med hänvisning till att den presenterade konsekvensutredningen är för snäv och tunn. Frågan förtjänar en mer grundläggande utredning än en tunn myndighetspromemoria som inte på djupet adresserar integritets- och rättssäkerhetsfrågor för utsatta grupper.

RSMH:s yttrande över Departementspromemorian Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33)

Arbetsgruppen på Socialdepartementet föreslår marginella förbättringar rörande karens och högkostnadsskydd vid sjukpenning.

RSMH välkomnar och tillstyrker förbättringsförslagen. Men, någon gång måste man nog sluta sminka grisen när det gäller vårt socialförsäkringssystem om de RSMH företräder på allvar och över tid ska kunna förlita sig på det.

RSMH:s yttrande över betänkandet För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66)

Utredningen om barn och unga i samhällets vård har sökt ta fram förslag som utgår från vad barn och unga med erfarenheter av samhällsvård själva uttrycker. För att få underlag till det har utredningen tagit fram en beskrivning av vad som behöver bli bättre i dagens samhällsvård med fokus på vårdkedjan och barns och ungas delaktighet.

RSMH välkomnar att utredningen tagit sin naturliga utgångspunkt i att tillfråga dem det berör; barnen. Vi upplever dock att när det kommer till frågan om åtgärder tilldelas den värdefulla och viktiga kunskap som barnen tillfört inte tillräckligt mycket uppmärksamhet. Inte heller mynnar barnens feedback ut i förslag till adekvata lösningar från utredningen med potential att adressera de brister de påtalar. Utredningen föreslår visserligen ett antal i sig viktiga lagförslag, men synes i övrigt mest lappa och laga ett extremt undermåligt befintligt system. RSMH saknar såväl ett genuint förankrat barnrättsperspektiv som den kraftfulla ambitionshöjning som vi menar är nödvändig. RSMH förespråkar nödvändigheten av ett paradigmskifte om man på allvar vill fullfölja de stora ambitioner som trots allt emellanåt glimrar förbi i utredningen.

RSMH:s yttrande över betänkandet Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden har utrett läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden och betydelsen av samarbete mellan professioner inom hälso- och sjukvården för läkares arbete med sjukskrivning
Den psykiska ohälsan ökar och kostnaden för sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa beräknas kosta samhället hela 32,6 miljarder och kurvan pekar uppåt. I år förväntas andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ligga på 46 procent, att jämföra med 2015 års siffror på 30 procent. Bakom de höga sjuktalen finns ett oerhört stort mänskligt lidande. RSMH är övertygade om att man genom rätt stödinsatser i tidigt skede kan minska den oroväckande utvecklingen med ökad psykisk ohälsa som anledning till långtidssjukskrivning. RSMH är inte lika övertygad om att denna utredning tar in hela bilden eller presenterar en effektiv och hållbar lösning för hela den aktuella samhällsutmaningen.

Våra remissvar 2023

RSMH:s yttrande över betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52)

Viktigt att inte kampen mot kriminella gör välfärdssystemen mer otillgängliga för behövande
RSMH stödjer givetvis att den som uppsåtligen vilseleder det allmänna i syfte att utfå och konsumera förmåner man inte har rätt till hålls ansvarig för brott och att brottsförebyggande insatser och rutiner tillförs välfärdssystemets administratörers verksamhet. Likaså önskar även RSMH att felaktiga utbetalningar som ofta resulterar i återkrav mot utsatta människor med obefintliga ekonomiska marginaler minskar. Vad RSMH fruktar är dock att bieffekterna av utredningens förslag och dagens fokus på kontroll och mer komplext ansökningsförfarande för den som önskar ta sina rättigheter i välfärdssystemet i anspråk leder till utmaningar och högre trösklar för människor med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.

RSMH:s yttrande över promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd (Ds 2023:23)

Alla som bor i Sverige ska ha samma möjlighet att vid behov få tillgång till god hälso- och sjukvård.
Förutsättningarna att kunna vända sig till hälso- och sjukvårdens verksamheter måste så långt det är möjligt utjämnas, då endast vårdbehoven ska avgöra insatsernas omfattning och karaktär och inte var i landet man bor eller vem man är. Även andra hinder mot att den enskilde ska få del av vården såsom, ekonomiska, sociala och kulturella måste från samhällets sida undanröjas men också då geografiska hinder. Vårdresurserna ska med andra ord vara geografiskt rättvist fördelade. RSMH välkomnar därför föreliggande utredning.

RSMH ställer sig inte i grunden på något sätt kritiska till privatiseringar men önskar ett mycket tydligare fokus på kvalitet snarare än ekonomi och ”utökade marknader” vid upphandlingar framöver samt frekventa utvärderingar ur ett patientperspektiv. RSMH skulle uppskatta en dialog om faktiska utfall för patienter, vårdtagare och ”välfärdskonsumenter” hellre än en alltför vanligt förekommande verklighetsfrämmande ideologisk tuppfäktning.

RSMH:s yttrande över betänkandet Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5)

Viktigt förslag för att inte falla mellan stolarna vid psykisk ohälsa och skadligt bruk (missbruk)
Ett övergripande förslag i utredningen är att insatserna till personer med skadligt bruk och beroende ska bli mer samordnade, behovsanpassade och personcentrerade. Dessa syften ligger i linje med fundamentala etiska värden och adresserar de problembilder som våra medlemmar mött, uttryckt stark frustration över och emellanåt förorsakat att de blivit utan god vård och stöd med ibland katastrofala följder som resultat.

Ett liv präglat av ett stort lidande, försämrad livskvalitet, utanförskap, en avsaknad av en trygg boendesituation och skälig ekonomi, socialt sammanhang, mening och sysselsättning är inte värdigt någon och därav välkomnar RSMH denna utrednings ambition att ta ett krafttag för en utsatt grupp..

RSMH:s yttrande över Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027

Avgörande brister i Skolverkets förslag
För de yngre är RSMH ytterst tveksam till värdet med utökad ”skärmtid” och undrar på vilken grund Skolverket kommit fram till att detta är en bra idé? Någon erfarenhetsmässig kunskap till stöd för det har i varje fall inte RSMH.

Likt övriga inom Funktionsrätt Sverige hade även RSMH förväntat sig att ett särskilt fokus skulle ligga på de delar som rör just digitala verktyg för stödinsatser och informellt stöd i skolan till barn och unga med olika behov och förutsättningar utifrån rastret social och psykisk hälsa.

Bristen i detta är inte bara generellt beklaglig utan i RSMH:s ögon ett direkt svek mot barn och unga med utmaningar i psykisk hälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Ännu en strategisk brytpunktsmöjlighet för att stämma i bäcken istället för i ån i utsatta ungas resa mot livslångt utanförskap fuskas därmed bort i detta hafsverk av Skolverket.

Med mildast möjliga språkbruk är det med andra ord RSMH:s bestämda uppfattning att den föreslagna strategin i detta avseende måste kompletteras och revideras innan något annat sker.

Våra remissvar 2022

RSMH:s yttrande över betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)

RSMH är av den bestämda uppfattningen att omfattningen av tvång mot människor med psykisk ohälsa i Sverige är ett kvitto på samhällets oförmåga att möta människor där de är på ett konstruktivt och respektfullt sett. I väntan på genomgripande reform finns här dock förslag av värde i nuet.

RSMH:s yttrande: Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg (SOU 2022:41)

RSMH vill framföra sitt tack till utredarna för ett väl genomfört arbete i att ta fram en särskild äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen (2001:453). De skärpta förslagen kom-mer att höja kvaliteten i vården och bidra till en likvärdighet i alla regioner. Det ska inte få före-komma skillnader i vård till följd av att man bor i olika ändar av landet.

RSMH:s yttrande: Straffansvar för psykiskt våld (DS 2022:18)

RSMH instämmer i att psykiskt våld leder till svåra konsekvenser för den som utsätts och att det därav finns ett behov av att synliggöra detta straffrättsligt. Det är vidare ytterst värdefullt att fler grupper kommer inkluderas med detta förslag, som våld i ungas relationer, våld mot äldre samt inte minst personer med funktionsnedsättningar. .

RSMH:s yttrande över Departementspromemorian Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning (Fi2022/01284)

Enligt förslaget ska skattereduktionen för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning förstärkas ytterligare så att den skillnad som finns i beskattning av dessa inkomster och av arbetsinkomster tas bort. RSMH ställer sig bakom förslaget i stort, men har förslag på vissa ändrade formuleringar.

RSMH:s yttrande över betänkandet Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

RSMH har genom NSPH och Funktionsrätt ställt sig bakom två gemensamma yttranden där betänkandets förslag i detalj bryts ned. I RSMH:s kompletterande egna yttrande betonas särskilt för RSMH viktiga delar av betänkandet samt utmaningar för en jämlik vård, stöd och skola för unga mot bakgrund av region-/kommunindelningen i Sverige.

Våra remissvar 2021

RSMH:s yttrande över Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabiliterings betänkande En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)

RSMH ser positivt på merparten av de förslag som i betänkandet ges mot bakgrund av den skarpa kritik förbundet riktat mot utformningen och tillämpningen av socialförsäkringssystemet i relation till människor med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. RSMH tillstyrker därför merparten av utredningens förslag, men förväntar sig mer i samma riktning – så snart som möjligt är – för att en effektiv och human socialförsäkring i Sverige ska kunna komma till stånd.

När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik hälsa, SOU 2021:8

RSMH anser att utredningen borde ha lagt ett mera långtgående förslag till samordning av tandvårdssystemet med hälso- och sjukvårdens system. Ett sådant system bör ha folkhälsomålsättningar – inte tandhälsomålsättningar. De förslag som utredningen lagt fram har inte en hållbarhet i ett längre tidsperspektiv.

En gemensam angelägenhet, Jämlikhetskommissionen, SOU 2020:46

RSMH delar bilden av att det sönderfallande social- och sjukförsäkringssystemet har lett till kraftiga försämringar för människor som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis på grund av psykisk ohälsa. Jämlikhetskommissionens förslag är otillräckliga.

Mått på bostadsbristen, Boverkets rapport 2020:2021

Boverkets förslag behöver kompletteras med mått på bostadsbristen för personer med särskilda behov. Oavsett psykisk ohälsa eller beroendeproblematik har människor rätt till en bostad med anpassad stödnivå. Då måste också behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning och äldre kunna mätas.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, SOU 2020:70

RSMH är kritiskt till att uppdraget endast gällt fast omsorgskontakt för äldre med hemtjänst. Förslagen borde gälla alla som har hemtjänst, exempelvis också människor med långvarig och allvarlig psykisk ohälsa med funktionsnedsättning.

En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47
RSMH ser stora brister i förslaget till ny Socialtjänstlag och ser tyvärr att förslaget skulle
försämra en redan svår situation för personer med allvarlig och långvarig psykisk ohälsa.

Våra remissvar 2020

LSS och assistansersättningen
Något kraftfullt måste göras för att uppnå en jämlik hantering av
gruppen med allvarlig och långvarig psykisk ohälsa. Det kräver förtydliganden
i den föreslagna lagen när det gäller personkrets 3 i första kapitlets första paragraf.

Svårbehandlade självskadebeteenden som nationell högspecialiserad vård.

RSMH säger nej till förslaget om tre högspecialiserade vårdenheter för svårbehandlat självskadebeteende, som ju inte är en specifik biologiskt grundad sjukdom. Vårdgivarna bör undvika att tvinga iväg brukarna långt från sina invanda hemmiljöer.

Svårbehandlade ätstörningar som nationell högspecialiserad vård.

RSMH säger nej till förslaget om fem högspecialiserade vårdenheter för svårbehandlade ätstörningar. Det behövs en lyhördhet för patientens bakgrund. Rätt hjälp kan bättre erbjudas utifrån patientens trauman.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni – förstagångsinsjuknande.
Vård och behandling i psykiatrin ska alltid och i alla sammanhang utgå från den enskilde individen, det är RSMH:s bestämda uppfattning. Därför är vi tveksamma till om standardiserade vårdförlopp alls bör användas i psykiatrin.

Våra remissvar 2019

Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23).
Utredningen talar brett om förbättrad samverkan men är tyvärr väldigt tom på konkret innehåll. Det saknas politisk vilja, ambitioner och kraft bakom funktionshinderspolitiken.

Komplementär och alternativ medicin och vård (SOU 2019:28 och SOU 2019:15).
Med viss försiktighet stöder RSMH ny lag som reglerar användandet av komplementär och alternativ vård vid allvarliga sjukdomar. Ingen människa ska kunna luras till behandlingar som inte är verksamma.

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024.
Socialstyrelsen har inte alls gått igenom den psykiatriska vården och omsorgen. Därför är vi starkt kritiska till förslaget om handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Det saknas även en analys av hela barn- och ungdomsvården.

Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort.
Utöver psykiatrer ska andra specialistkompetenta läkare kunna utfärda intyg för innehav av körkort. Detta oavsett specialistområde men de ska ha god kännedom om patientens sjukdom. RSMH säger ja till förändringen.

Stärkt kompetens i vård och omsorg. Reglering av yrket undersköterska (SOU 2019:20).
RSMH stöder förslaget om skyddad yrkestitel för undersköterskor. Idag finns brister inom bemötande, kunskap om diagnoser,  kunskap om omvårdnad och omsorg samt förmåga att göra olika bedömningar.

Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89).
RSMH vill att reglerna för läkemedel ska bli tydligare, men tror inte att förslagen är tillräckliga. RSMH har länge varit kritiska till utvecklingen av läkemedelsmarknaden. Brukarna borde ha mer att säga till om, också i denna utredning.

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4).
RSMH välkomnar förslaget om en nationell institution för de mänskliga rättigheterna. RSMH föreslår att det inom Rådet för de mänskliga rättigheterna ska finnas särskild kompetens när det gäller psykisk funktionsnedsättning.

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13).
Psykisk ohälsa är den största utmaningen för en socialt hållbar utveckling i Sverige idag, och frågan behöver lyftas högre på dagordningen. RSMH stöder annars de flesta förslagen för hälsa och jämlikhet i arbetet med Agenda 2030.

Våra remissvar 2018

Otillåten egendom och hot i rättspsykiatrisk och psykiatrisk tvångsvård.
RSMH:s yttrande över Socialstyrelsens rapport Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.

Tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård.
RSMH:s yttrande över betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111).

Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner.
RSMH:s yttrande över betänkandet Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92).

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.
RSMH:s yttrande över betänkandet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (SOU 2017:87).

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet.
RSMH:s yttrande över betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80).

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni.
RSMH:s yttrande över remissversionen av Socialstyrelsens förslag till Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Våra remissvar 2017

Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande. RSMH:s yttrande över Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47).

Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen.
RSMH:s yttrande över Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43).

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel.
RSMH:s yttrande över departementspromemorian Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (Ds 2017:29).

Betänkande om kunskapsbaserad och jämlik vård.
RSMH:s yttrande över betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård. Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48).

Betänkande om god och nära vård.
RSMH:s yttrande över delbetänkandet God och nära vård (SOU 2017:53).

Betänkande om stärkt handläggning.
RSMH:s yttrande över betänkandet Samlad kunskap — stärkt handläggning (SOU 2017:25).

Rätten till sjukpenning i avvaktan på beslut.
RSMH:s yttrande över promemorian Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut (Ds 2017:4).

Delbetänkande om Jämlik Hälsa.
RSMH:s yttrande över delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) av Kommissionen för jämlik hälsa.

Förslag om förstärkt rehabilitering med fokus på arbetsgivare.
RSMH:s yttrande över departementspromemorian Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9).

Förslag till Nationella riktlinjer – Ångest och depression.
RSMH:s yttrande över Remissversionen av Socialstyrelsens förslag till Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Förslag kring försäkringsmedicinska utredningar.
RSMH:s yttrande över PM Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41).

Våra remissvar 2016

Funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. RSMH:s yttrande över Förslag till funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle.

Frågor om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. RSMH:s yttrande över Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (4.1.1-14325/2016)

Frågor om privata sjukförsäkringar. RSMH:s yttrande över promemorian Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29).

Förbud mot privata universitetssjukhus. RSMH:s yttrande över Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28).

Barnkonventionen föreslås inkorporeras som svensk lag. SMH:s kompletterande yttrande – till de gemensamma yttranden som beretts tillsammans med NSPH och Funktionsrätt Sverige – över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19).

Förslag om effektivare vård. RSMH:s yttrande över slutbetänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2).

Förslag om nytt system för klagomål i vården. RSMH:s yttrande över slutbetänkandet Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102).

Förslag om koncentration av högspecialiserad vård. RSMH:s yttrande över betänkandet Träning ger färdighet (SOU 2015:98).

Stöd vid nedsatt beslutsförmåga. RSMH:s yttrande över betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80).

Handikappersättning och vårdbidrag föreslås utgå. RSMH:s yttrande över promemorian Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

Skydd för vuxna i internationella situationer. RSMH:s yttrande över betänkandet Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention (SOU 2015:74).

Förebyggande och behandling av spelmissbruk. RSMH:s yttrande över Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48).

Ett tandvårdsstöd för alla. Yttrande över utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöds slutbetänkande Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter (SOU 2015:76).

Våra remissvar 2015

Kostnadsfria läkemedel för barn. Yttrande över Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42).

Moderniserad studiehjälp. Yttrande över 2012 års studiehjälpsutrednings betänkande Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)

Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Yttrande över Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38).

Mer trygghet och bättre försäkring. Yttrande över den Parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21).