Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Anhörigprojektet

Projektet har varit ett samarbete med Arbetarnas bildningsförbund, ABF, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och anhörigkonsulenter. Det finansierades med medel från Folkhälsomyndighetens satsning på suicidprevention och pågick från juni 2020 till december 2022.

OBS! Vi ger inte stöd till individer eller erbjuder någon form av stödverksamhet. Söker du detta, hör av dig till Anhörigas riksförbund www.anhorigasriksforbund.se eller till socialtjänsten i din hemkommun.  

Du kan även ringa Anhöriglinjen: 0200–239 500 

Linjen är öppen
Måndag – tisdag, torsdag – fredag 10.00 – 15.00
Onsdag och söndag 18.00 – 21.00 

Slutkonferens 5 december 2022

Anhörigprojektet är avslutat. Den 5 december 2022 klockan 9-12 ägde slutkonferensen rum. Den arrangerades av RSMH, Nka och ABF som en hybridkonferens med 20 fysiska platser och möjlighet att delta digitalt. Läs mer och se länk till den inspelade konferensen här.

Så definierar vi anhörigskap

På förbundsrådet den 22 maj 2022 fastställdes följande definition för RSMH:s arbete med anhörigskap:

Med ett anhörigskap menar RSMH att ha en personlig relation och att vara villig att engagera sig i personens liv och återhämtning på dennes villkor och där denne är. Vem som är anhörig avgör dessa två. Brukarorganisationen RSMH:s medlemmar har erfarenheter av anhörigskap i olika grad och alla dessa erfarenheter ses som en styrka.

Definitionen kommer användas så här inom RSMH:s tre verksamhetsben:

Stöd och gemenskap

• Ett internt kommunikationsarbete

• Ett material för lokalföreningar för att prata om erfarenheter av anhörigskap

• Undersöka förutsättningarna för ett nätverk för anhörigskap

Opinionsbildning och samhällspåverkan

• RSMH företräder inte frågor kring anhöriga och anhörigskap i sin intressepolitiska verksamhet explicit.

Kunskap och utveckling

• Underlag för utbildningsverksamhet

Anhöriga och brukare  

Under våren 2022 gjordes en kartläggning inom organisationen kring perspektiv på anhörigskap inom en brukarorganisation. Detta kommer sedan leda fram till insatser som riktar sig till anhörigkonsulenter och andra som möter anhöriga, vilket presenteras under hösten 2022. Då kommer vi även arrangera träffpunkter för anhöriga inom organisationen.  

Fokus på anhöriga 

Psykisk ohälsa slår hårt mot den enskilde, men riskerar också att drabba anhöriga. Många med psykisk ohälsa och deras anhöriga känner sig ensamma och saknar stöd. Anhöriga har en ökad risk för att själva drabbas av psykisk ohälsa. Det visar både forskning och RSMH:s egna erfarenheter. Genom detta projekt vill RSMH erbjuda anhöriga utbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte, utifrån brukarerfarenheter och forskning. Syftet med projektet är att anhöriga, både ska kunna ge ett gott stöd till sina närstående och orka med sin egen situation bättre. 

Ett sätt att mötas 

Inom ramen för projektet har RSMH tagit fram en studiecirkel som kan ledas av anhöriga och/eller anhörigkonsulenter. I fokus står möjligheten till diskussion och reflektion med andra anhöriga, blandat med olika metoder och faktatexter. I materialet ingår även filmer med olika experter som delar med sig av sin kunskap, det kommer även finnas en möjlighet att ta del av en brukares erfarenheter i ett möte med studiecirkeln. Studiecirkeln vänder sig till dig med erfarenhet av att vara anhörig till en vuxen närstående med psykisk ohälsa. 

Vill du arrangera en studiecirkel? Studiehandledning finns här.

Kontakta ditt lokala ABF för att registrera cirkeln och ta del av olika utbildningar.

Vill du veta mer? 

Kontakta Åke Nilsson, ake.nilsson@rsmh.se