Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Kamratstöd - kärnan i vår verksamhet

Genom att dela erfarenheter i livet, berätta, lyssna och reflektera tillsammans kan vi lära oss av varandra. Att tänka tillsammans med andra gör ofta att vi får nya insikter om oss själva. Det här, som är en sorts kamratstöd, är den centrala delen i våra föreningars verksamhet. Kamratstöd är både ett förhållningssätt som genomsyrar allt, och särskilda aktiviteter, som till exempel studiecirklar, utflykter, fika och samtal.

Vad är kamratstöd?

Kamratstödsverksamheten är inte detsamma som vård och behandling. Kamrater stödjer och hjälper varandra på lika villkor. Vi står på samma nivå och utvecklar ett förtroende för varandra. Kamratstöd kan till exempel vara att möjliggöra att:

  • En person kan komma till och vara på föreningen med andra medlemmar.
  • Man kan vara med på olika aktiviteter och ha en social samvaro med andra.
  • Prova på sysselsättning eller arbete inom eller utanför föreningen.

Med aktivt kamratstöd ger vi varandra förtroende och möjlighet till delaktighet, att vara behövd och dela ansvaret. Då kan vi ta reda på behoven som finns och ta tillvara medlemmarnas resurser samt stötta varje person i hens egen utveckling.

De övergripande målen med kamratstöd är att bryta isolering och ensamhet, att vända passivitet till aktivitet, att stärka självförtroendet och återge en människa hens initiativförmåga, och att ge människor ett meningsfullt liv och en positiv syn på tillvaron.

En viktig del av kamratstödet är att stötta medlemmar som behöver hjälp med vart hen ska vända sig för att få det stöd hen har rätt till. Om någon inte dyker upp i föreningen på länge eller blir sjuk är det bra att försöka hålla kontakt med den, i alla fall via telefon, sms, sociala medier, mejl eller videosamtal.

I kamratstödet ska vi bekräfta varandras styrkor och stötta varandra för att överkomma våra svagheter. Tillsammans kan vi vara konstruktiva och arbeta för ett bättre samhälle för alla.

Studiematerial om kamratstöd

År 2020 släppte vi en uppdaterad version av vårt studiematerial om kamratstöd. I detta kan ni läsa mer om hur vi kan arbeta med kamratstöd i praktiken. Detta är upplagt så att ni ska kunna använda det i en studiecirkel, med diskussionsfrågor som hör till varje avsnitt. Ni kan läsa materialet i sin helhet och diskutera hela eller delar under medlemsmöten eller styrelsemöten, eller kanske i smågrupper över en fika.

Hela studiematerialet om kamratstöd hittar ni genom att klicka här.

Satsning på kamratstöd under 2022

Under 2022 har RSMH beviljats medel från Folkhälsomyndigheten för att lägga extra fokus på kamratstöd. Det första steget är att rekrytera så kallade kamratstödscoacher. Läs mer om vad det innebär att vara en kamratstödscoach och anmäl dig här.

Kamratstöd på distans

Det är inte alltid vi har möjlighet att träffas fysiskt, särskilt i dessa pandemitider. Det är också bra och viktigt att hålla kontakten med medlemmar som blir sjuka och som inte kan vistas bland andra medlemmar under kortare eller längre tid. Idag finns det många sätt att hålla kontakten utan att ses fysiskt. I många fall kan ni behöva tillgång till internet, en dator, mobil eller en surfplatta. Men glöm inte att det ju också fungerar att ringa från en vanlig telefon för att hålla kontakten.

sidan 17 i vårt studiematerial om kamratstöd kan ni läsa mer om digitalt kamratstöd.

Smittsäkert kamratstöd under en pandemi

Ensamhet, oro och ovisshet är känslor som många av våra medlemmar har upplevt också före Coronapandemin. Pandemin medförde att våra föreningar har varit kanske viktigare än någonsin för våra medlemmar. Hur gör man för att ha smittsäkra kamratstödsaktiviteter i föreningen?

Glädjande nog har våra föreningar till stor del kunnat ha verksamheten öppen. Många av föreningarna valde helt enkelt att ställa om för att kunna fortsätta ha verksamhet för medlemmarna. Den stora frågan är hur man gör för att hålla verksamheten öppen men ändå undvika smittspridning?

I den handbok som vi, i samarbete med våra lokalföreningar, tog fram under vintern 2021, kan du läsa mer om hur man kan anordna aktiviteter för medlemmarna samtidigt som man undviker att sprida smitta vidare bland medlemmarna.

Klicka här för att läsa handboken i sin helhet!