Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

En organisation öppen för alla

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa har över 5 000 medlemmar över hela landet. Vi är en demokratiskt styrd organisation och vi är religiöst och partipolitiskt obundna. Här kan du läsa om hur RSMH är uppbyggt med lokalföreningar, distrikt och förbund.

Lokalföreningarna

Lokalföreningarna är kärnan i RSMH. Det finns drygt 80 aktiva föreningar över hela landet, i både små och stora kommuner. Via lokalföreningarna driver RSMH verksamhet med kamratstöd och intressepolitik. Kamratstöd innebär att bryta isolering, motverka ensamhet, byta passivitet mot aktivitet och att stärka människors självförtroende. På föreningen kan man träffa andra medlemmar, umgås och hitta på saker. Föreningarna arrangerar ofta olika aktiviteter som kurser, utflykter och självhjälpsgrupper, eller träffas över en fika.

Som medlem i en förening kan man också bli aktiv i RSMH:s påverkansarbete. Som medlem i en lokalförening behöver du inte vara ensam.

Varje lokalförening har en styrelse som leder föreningens verksamhet under året.

Distrikten

Distriktens styrelse består av ledamöter från de lokalföreningar som finns i distriktet. Distriktens uppgift är att samordna och stödja lokalföreningarnas verksamhet på olika sätt och att verka för tillkomsten av nya föreningar. Distrikten arbetar också för att påverka landstinget/regionen när det gäller till exempel hur psykiatrin fungerar. Det finns 19 distrikt inom RSMH. 

Förbundet

Förbundet är vår nationella organisation. Det består av en förbundsstyrelse och olika utskott som har till uppgift att leda RSMH. Förbundet ska stödja distrikten och dessutom påverka riksdag, regering och centrala myndigheter med ett aktivt opinionsarbete och genom att svara på remisser. Förbundet driver också tidsbegränsade projekt, ibland tillsammans med olika samarbetspartners. Vart fjärde år möts alla lokalföreningar under en kongress som väljer medlemmar till förbundsstyrelsen och olika utskott.

Till Förbundet hör också förbundskansliet, med anställd personal som har till uppgift att genomföra den verksamhet som bestäms av förbundsstyrelsen.

Som organisation är RSMH medlem i Funktionsrätt Sverige och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.