Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Ensamhet

Ensamhet innebär en upplevd skillnad mellan önskad nivå och faktisk nivå av sociala relationer. Människor har ett grundläggande behov av att tillhöra en grupp och känna samhörighet med andra. Frånvaron av detta skapar ett psykiskt lidande och en fysisk stressreaktion i kroppen, som i längden får konsekvenser för hälsan.

En gemenskap som räddar liv

RSMH har 78 lokalföreningar runt om i landet som erbjuder kamratstöd och gemenskap. Som medlem i RSMH finns det stöd och gemenskap att hämta, även när ensamheten känns som mest påträngande. Hos oss finns en gemenskap som förstår och som vill erbjuda stöd. ”RSMH är min familj” säger många av våra medlemmar. Och det är så vi ser på oss själva. Vi är kamratstödjare, vänner och medmänniskor. 

 

Om ensamhet

Ensamhet kan uppstå av olika anledningar. Det kan vara förlust av en nära vän, familjemedlem eller partner, eller förändringar i livet som gör att du känner dig isolerad och avskärmad. Det kan också vara en känsla som dyker upp utan någon tydlig orsak. Oavsett vad som ligger bakom din ensamhet, är det din upplevelse som är viktigast för hur du mår.

Oftast har den som är ensam svårt att prata om sin situation, på grund av skamkänslor och det stigma som råder kring upplevelsen av att inte ha nära relationer till andra. Men, det är viktigt att inte försöka bära din känsla av ensamhet på egen hand. Ensamhet är en känsla som kan förändras – med stöd från andra kan du hitta sätt att hantera och lindra din ensamhet.

Läs mer om ensamhet längre ner på sidan

Hjälp oss att hjälpa fler

Ge en gåva: Många av våra medlemmar har ont om pengar. 100 kr räcker till kaffe för tio personer. Skänk en gåva på valfritt belopp till vårt Swish-nummer: 123 400 23 90

Bli stödmedlem: Det kostar 200 kr per år och pengarna går direkt till arbetet att bekämpa ofrivillig ensamhet.

Bli sponsor: Är du företagare? Du kan hjälpa till med allt från att bjuda på fika, ge rabatt på varor och tjänster eller ge ekonomiskt stöd.

Egna idéer? Du får jättegärna ta kontakt med oss om du har egna idéer om hur vi kan hjälpas åt i arbetet mot ensamhet.

Olika typer av ensamhet

Det finns olika definitioner av vad ensamhet är och innebär. Ensamhet kan för vissa vara självvald och inte kännas besvärande. Däremot är ofrivillig ensamhet, att själv känna sig ensam, förknippat med ett stort lidande för individen. Det är upplevelsen som är viktigast för hur vi mår. 

Objektiv ensamhet, också kallad social isolering, är en ensamhet som går att mäta. Social isolering innebär att personen bor själv och sällan umgås med bekanta eller anhöriga. Den här typen av ensamhet behöver inte innebära lidande, förutsatt att den sociala isoleringen är självvald.  

Subjektiv ensamhet är den egna upplevelsen av ensamhet, och bestäms inte av antalet sociala kontakter. Faktum är att den här typen av ensamhet kan uppstå hos personer med ett stort socialt nätverk. Man kan känna sig väldigt ensam trots att man befinner sig i ett rum fullt av människor, som till exempel på släktmiddagen eller i fikarummet på en arbetsplats med många kollegor. 

Existentiell ensamhet innebär en känsla av att våra innersta tankar och känslor inte går att dela, och att ingen verkligen lyssnar eller förstår. Ofta grundar sig den existentiella ensamheten i en upplevelse av att människan i grunden är ensam eller att livet saknar mening. Existentiell ensamhet kan bland annat uppstå i samband med livskriser eller åldrande.  

Emotionell ensamhet liknar den existentiella ensamheten, men här avses bristen på en intim kärleksrelation. Att leva utan en parrelation behöver inte nödvändigtvis innebära emotionell ensamhet – även här är det individens upplevelse som är viktigast för hur han eller hon mår. 

Konsekvenser av ensamhet 

Ensamhet är i sig ingen medicinsk diagnos, men att besväras av ensamhet under en längre tid kan leda till psykisk- och fysisk ohälsa. Forskningsresultat indikerar att besvär av ensamhet är dubbelt så skadligt som fetma och lika skadligt som rökning, alkoholism och stillasittande. Det är dock inte bristen på relationer i sig som leder till sämre levnadsvanor, utan det är snarare den subjektiva känslan av ensamhet.

Ibland kan det vara svårt att veta vad som är vad. Ensamhet misstas ofta för depression eftersom symptomen liknar varandra. Ensamhet kan däremot leda till depression, och depression kan likväl leda till ensamhet.  

Faktorer som ökar risken för ensamhet

Ensamhet kan uppstå av olika anledningar, och behöver inte vara resultatet av en särskild situation eller händelse. Däremot kan det finnas en ökad risk i samband med stora livsförändringar eller trauman. Risken för att besväras av ensamhet och social isolering ökar också om du är drabbad av psykisk eller fysisk ohälsa, eller befinner dig i ekonomisk utsatthet. 

Livsförändringar och trauman 

Att förlora en vän, familjemedlem eller partner är ett exempel på trauman som kan utlösa en känsla av ensamhet. Också livsförändringar som skilsmässa, att barnen flyttar ut eller att man själv flyttar till en ny stad kan innebära en ökad risk för att uppleva ensamhet.    

Psykisk- och fysisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som innefattar psykiska besvär, psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att leva med psykisk ohälsa ökar risken att bli exkluderad från sociala sammanhang och uppleva ensamhet. Det samma gäller för personer med fysiska funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd. Möjligheterna att delta i sociala sammanhang kan vara särskilt begränsade för individer som: 

  • Har en diagnos eller ett sjukdomstillstånd som är omgärdat av stigma och fördomar
  • Har få kontakter utanför vårdinrättningar eller samhällsinstanser (på grund av stort vård- eller assistansbehov)
  • Vistas på slutenvårdsavdelning under långa perioder

Ekonomisk utsatthet 

Att leva i ekonomisk utsatthet och fattigdom ökar risken för att besväras av ensamhet och social isolering. Pengar är helt enkelt ett medel att kunna umgås, och har man inga pengar så begränsas därmed ens sociala kontakter. Många lever så stramt att man inte har råd med en bussbiljett till en aktivitet, även om själva aktiviteten är gratis. Att vara den som alltid säger nej kan så småningom leda till att man till slut inte längre tillfrågas.  

Känslan av ensamhet kan förändras 

Oavsett vilken typ av ensamhet du upplever och vad den beror på, så kan din känsla förändras. Med stöd från andra kan du hitta sätt att hantera och lindra din ensamhet – och stärka din sociala hälsa.

Vad är social hälsa?

Social hälsa definieras utifrån våra relationer med andra människor. För att må bra behöver vi känna sammanhang, bli bekräftade och tillhöra en gemenskap. Huruvida din sociala hälsa är god bestäms bland annat av förhållandet mellan önskad nivå och faktisk nivå av sociala relationer, samt hur du upplever mötet med andra människor. Motsatsen till social hälsa, social ohälsa, är starkt förknippad med besvär av ensamhet och isolering.

RSMH – en del av lösningen

Sverige är världens mest individualiserade och sekulariserade samhälle. I vårt land finns det väldigt få naturliga, öppna träffpunkter som är kostnadsfria. Och det är just dessa platser och sammanhang som människor behöver för att bryta sin ensamhet. RSMH erbjuder träffpunkter där gemenskap och social samvaro står i fokus. Våra lokalföreningar runt om i hela landet tar dagligen emot människor som är helt beroende av föreningarnas verksamhet för sin sociala hälsa. Därför är RSMH en viktig organisation.

Ensamhet klassas av WHO som en global hälsokris. Det är vetenskapligt belagt att civilsamhället har en nödvändig roll i arbetandet mot samtliga folkhälsoproblem. Organisationer som RSMH är precis vad samhället behöver för att motverka ensamhet på individ- och befolkningsnivå.

Bli medlem

RSMH är en rättighetsrörelse. Vi är röstbärare i en föränderlig och medlemsstyrd organisation, och vi vill utvecklas och växa. Om du vill vara med och påverka, bli medlem!

Att bli medlem i RSMH kostar 160 kronor per år. Du får också:

  • Tidningen Revansch direkt hem i brevlådan.
  • Medlemsrabatt på alla våra böcker.
  • Försäkring i Folksam när du reser till och deltar i RSMH:s aktiviteter