Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Remissvar: stora brister i förslag om patientsäkerhet

Situationen inom psykiatrin

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell handlingsplan
som ska öka patientsäkerheten.

I ett remissvar om förslaget till nationell handlingsplan skriver RSMH att vi är mycket oroade över situationen inom psykiatrin och att den analysen saknas i förslaget.

RSMH anser att Socialstyrelsen överhuvudtaget inte har gått igenom den psykiatriska vården och omsorgen. Vi efterlyser en egen utredning, med en ordentlig genomlysning på nationell nivå. Det är också en mycket stor brist att en analys av hela barn- och ungdomsvården utelämnats. Det är av yttersta vikt att patientsäkerheten granskas inom hela barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP).

Läs remissvaret i sin helhet.

Ni hittar våra andra remissvar på den här sidan.