Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Hur kan vården vid psykos och schizofreni förbättras?

Det har kommit en rykande färsk remiss om schizofrenivården. RSMH vill gärna ta emot just dina synpunkter på hur vården vid psykos och schizofreni kan förbättras! Senast 2 mars.

  • Vad är viktigt för att få rätt vård?
  •  Var ges den bästa hjälpen?
  •  Vilka insatser fungerar bäst respektive sämst?

Remissen ”Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet vid schizofreni” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samlar och sätter för första gången på pränt hur ett idealt vårdförlopp borde se ut. Förslaget går att läsa i sin helhet här

Idag kan det dröja alltför länge innan personer med schizofreni och liknande tillstånd får rätt hjälp. Många behöver mer stöd än de erbjuds – ungefär hälften av dem som drabbas av schizofreni behöver omfattande och varaktiga insatser av vård och stöd.

Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.

Vårdförloppet kan börja med att den drabbade själv eller en närstående söker vård. Misstanke om psykos kan även uppstå inom vård och omsorg, exempelvis i primärvården eller elev/studenthälsan. Sedan följer åtgärder, stöd, utredning, behandling och utvärdering i flera stadier. Vårdförloppet gäller både patienter i akuta och icke akuta tillstånd. För uppföljning ska mått tas fram på bland annat ledtider, läkemedelsanvändning och biverkningar samt patienters livssituation.

Skicka era synpunkter till Elin Engström, senast den 2 mars.