Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Prioritera personer med allvarlig psykisk sjukdom för vaccination mot covid-19

Vi vädjar idag i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten med flera att prioritera personer med allvarlig psykisk sjukdom vid covid-19 vaccinering. Ny forskning visar att risken att bli sjuk och dö i covid-19 är betydligt större för personer med svår psykisk sjukdom. Sverige borde följa länder som Danmark och Storbritannien och prioritera denna grupp skriver RSMH tillsammans med Schizofreniförbundet, Riksförbundet Balans, Sveriges Fontänhus Riksförbund samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

Bortglömd riskgrupp

I början av pandemin identifierades ett antal grupper med förhöjd risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Prioritetsordningen för vaccinering utformades enligt principen att riskgrupperna, dvs. de som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Med bland riskgrupperna fanns inte personer med allvarlig psykisk sjukdom såsom schizofreni eller bipolär sjukdom. Men nu visar flera vetenskapliga studier att dessa personer har drabbats extremt hårt av covid-19. För personer i åldersgruppen 60–79 år med allvarlig psykisk sjukdom är risken att dö i covid-19 fyra gånger större än för andra i samma åldersgrupp. Dödligheten är också högre bland yngre personer med allvarlig psykisk sjukdom.

Dessa siffror ska läggas till en redan allvarlig folkhälsosituation för människor med långvarig och allvarlig psykisk ohälsa. Före pandemin kunde den här gruppen räkna med att leva ett ungefär 25 år kortare liv än andra människor.

Vad forskningen säger

Det finns minst sex studier med data från USA, Storbritannien, Danmark och Sverige som alla pekar på samma sak: patienter med allvarlig psykisk sjukdom i form av psykossjukdom, bipolär sjukdom eller svår depression löper betydligt större risk att få svår covid-19, och att bli inlagda och dö.

Forskningen visar att personer med svår psykisk sjukdom löper liknande risk att drabbas av covid-19 som personer med hjärt- lung- eller autoimmuna sjukdomar.  Det innebär att de har dubbelt så stor risk att bli svårt sjuka eller dö i covid-19 som personer som inte har en psykisk sjukdom, vilket är ungefär samma prognos som de har som ses som riskgrupper har idag.

En ny forskningsstudie från Umeå Universitet och Karolinska Institutet visar att risken att dö i Covid-19 är fyra gånger större för de i åldersgruppen 60–79 år med svår psykisk sjukdom än för andra i samma ålder. Som allvarlig psykisk sjukdom räknas i studien psykossjukdomar, till exempel schizofreni och bipolär sjukdom, men inte depression eller ångest.

Forskarna har studerat data för hela den svenska befolkningen över 20 år under 11 mars–15 juni förra året. Bland de med allvarlig psykisk sjukdom avled 130 personer i covid-19 under perioden, vilket motsvarar 0,1 procent av samtliga i gruppen. Dödligheten hos de som inte hade en diagnostiserad allvarlig psykisk sjukdom var knappt hälften, 0,06 procent.

Andra länder prioriterar psykiskt sjuka personer i sina vaccinstrategier

Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Danmark, samt Finland erkänner allvarlig psykisk sjukdom som ett medicinskt högriskläge och har gjort särskilda bestämmelser för vaccination av denna grupp patienter. Det pågår också ett upprop bland Europas största psykiatri- och patientorganisationer för att sårbara personer med mental ohälsa ska prioriteras i vaccinationsstrategierna.

Att det ännu så länge är så pass få länder som prioriterar denna grupp för vaccin beror troligen på att forskningen är ny. Men samtidigt är det viktigt att se att personer med allvarlig psykisk sjukdom är en grupp som ofta förbises vid beslutsfattande och att det är viktigt att inte bortse från dessa personers behov denna gång då det ytterst är en fråga om liv och död.

Hel skrivelsen går att läsa här

Läs även debattartikel på samma tema i Svenska Dagbladet idag, skriven av Fonden för psykisk hälsa, NSPH och ST-läkare i Psykiatri.