Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Föreningens medlemmar

Våra medlemmar är det viktigaste vi har, vår främsta tillgång och själva anledningen till RSMH:s existens. Medlemmarna utgör kärnan i lokalföreningen och ska besluta om och organisera föreningens verksamhet. Föreningen ska också ge tillbaka till medlemmarna och vårda deras intressen och engagemang.

Varför blir man medlem i RSMH?

Varför en människa väljer att bli medlem i en av RSMH:s lokalföreningar är viktigt för varje förening att fundera över. Det finns naturligtvis mängder av olika svar på frågan. Många väljer att bli medlem för att känna samhörighet och för att delta i olika aktiviteter. Andra känner ett stort engagemang för de frågor som vi driver. Oavsett vilken anledning man har, så bjuder medlemskapet i en RSMH-förening oftast på gemenskap och kamratstöd, vilket är unikt för vår organisation. Hur och när man som aktiv medlem enklast kan fråga om någon vill bli medlem diskuteras i föreningsskriften Ett Växande RSMH

Vem är medlem?

Medlem i föreningen är man om man har betalat sin medlemsavgift. En person kan antingen betala sin medlemsavgift direkt till föreningen, eller via RSMH:s hemsida.

Om en medlem registrerar sig via vår hemsida, skickar vi ett mejl till föreningen med namn- och kontaktuppgifter till medlemmen och en uppmaning till föreningen att höra av sig till hen. Därefter skickar förbundskansliets ekonomiavdelning över medlemsavgiften till föreningen. Alla som blir medlem på hemsidan betalar 160 kronor i avgift. Detta är en summa som räknats ut som medelvärde av alla RSMH-föreningars medlemsavgift. Efter det första årets medlemsavgift övergår medlemmen till att betala föreningens årsavgift.

Medlemsaktiviteter

Aktiviteterna skiljer sig åt från förening till förening, beroende på medlemmarnas och styrelsens intressen och engagemang. Vissa av våra föreningar har egna lokaler där de kan anordna aktiviteter, andra får hyra eller låna lokaler från kommunen. Nu i Coronatider vill vi slå ett slag för utomhusaktiviteter; att vara utomhus är gratis samtidigt som det är lätt att hålla avståndet till varandra.

Att marknadsföra er förenings aktiviteter är ett bra sätt att locka medlemmar till föreningen. Använd sociala medier – det är gratis och når en bred publik.

Alla våra medlemmar är försäkrade via Folksam (genom en organisationsförsäkring) när de deltar i eller reser till RSMH:s möten och aktiviteter. Läs mer här!

Vi på förbundskansliet vill gärna höra vad ni gör. Om ni vill berätta för oss så sprider vi det gärna till andra lokalföreningar så att de kan få tips och inspiration för sin egen verksamhet. Mejla till vår föreningsmejl, på forening@rsmh.se och berätta!

Medlemsregistret

Förbundskansliet upprätthåller och sköter det centrala medlemsregistret, i vilket RSMH:s alla medlemmar finns förtecknade. Det centrala registret använder vi för att se till att alla våra medlemmar får Revansch hemskickad till sig, att alla medlemmar omfattas av vår organisationsförsäkring och så vidare. Vissa av våra föreningar administrerar själva sina medlemmar i det centrala registret, andra har överlåtit administrationen till förbundskansliet.

De föreningar som inte jobbar i det centrala registret för själva medlemsförteckningar i sitt eget system och stämmer regelbundet av med förbundskansliet. Föreningarnas medlemslistor bör, liksom det centrala registret, innehålla namn, adress, mejladress och telefonnummer, samt personnummer. Personnummer infördes i det centrala registret under 2020 som en metod att få ett säkrare medlemsregister och bättre medlemsvård. Samkörningar med Statens Personadressregister (SPAR) gör att medlemmarnas adresser inhämtas direkt från Skatteverket och att avlidna medlemmar utträds med en gång, så att dödsboet slipper få onödig post skickad till den anhöriga.

Det är viktigt att föreningarnas medlemslistor hålls aktuella eftersom de utgör vilka som har rösträtt i föreningen och därmed har rätt att vara med och påverka och besluta i frågor som rör föreningen. Om föreningen ansöker om bidrag så baseras ofta bidraget på det antal medlemmar som föreningen har, varför det är viktigt att medlemsregistret överensstämmer med verkligheten. Likaså är det väldigt viktigt att föreningarna rapporterar in ändringar bland sina medlemmar till förbundskansliet så snart de får kännedom om dem. Eftersom Riksförbundet ansöker om bidrag från exempelvis Socialstyrelsen är det viktigt att det centrala registret överensstämmer med verkligheten.

GDPR, dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018, är den lagstiftning som man måste följa när man hanterar medlemmar i ett medlemsregister. Läs RSMH:s integritetspolicy för mer information om detta.

Medlemsmöten

Medlemsmöten ska hållas minst två gånger om året. På mötet får medlemmarna ta del av information från föreningens styrelse och styrelsen kan även inhämta medlemmarnas synpunkter inför ett beslut. Fyllnadsval kan vid behov hållas under de här mötena.

En kallelse till mötet, med förslag till dagordning med de frågor som ska tas upp, liksom eventuella handlingar, ska delas ut/skickas till medlemmarna senast en vecka före medlemsmötet. Läs mer i våra stadgar.

Medlemsvård

Det bästa en förening kan göra när den får en ny medlem, är att hälsa den välkommen. Detta kan göras personligen, genom att någon i föreningens styrelse kontaktar den nya medlemmen, eller genom att ett mejl eller brev skickas till medlemmen, gärna med ett program över föreningens aktiviteter. Det grundläggande är att möjliggöra för medlemmarna att känna sig välkomna och delaktiga i sin förening.

Det är också viktigt att föreningens medlemmar får information om vad som händer i föreningen. Att hålla medlemmarna uppdaterade kan ske på många olika sätt; föreningen kan till exempel ha en egen Facebooksida där viktig information om möten och aktiviteter publiceras. Man kan också skicka nyhetsbrev med post, eller mejl till dem som kan ta emot det.

Medlemmarna måste få veta vilka som sitter i föreningens styrelse och som leder föreningen mellan årsmötena. Likaså är det viktigt att medlemmarna känner till vilka som sitter i valberedningen och hur de kan komma i kontakt med dem