Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Unga medlemmar tycker till om stödet i skolan

Som en del av Funktionsrätt Sveriges valarbete kring skolan, så har RSMH:s unga medlemmar tyckt till om hur skolan kan förbättras för personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa.

RSMH är en del av Funktionsrätt Sverige, där det första temat i valarbetet är skolan. Funktionsrätt Sverige menar att ”alla elever ska få adekvat stöd, förståelse och anpassning i skolan och under fritiden. Detta ska ske inom ramarna för ett inkluderande skolsystem”. Läs mer om förslagen här

Sedan 2013 har RSMH arbetat aktivt kring att stärka förutsättningarna för elever med psykiska funktionsnedsättningar/psykisk ohälsa genom olika projekt. En viktig del i RSMH:s arbete är att ungas röster hörs kring områden som rör dem.

Våra unga medlemmar har nyligen haft möjlighet att uttrycka sina upplevelser kring skolans stöd för elever med psykisk ohälsa och vad som kan förbättras för att öka den psykiska hälsan. Trots blandade upplevelser, där vissa medlemmar upplevde ett bristfälligt stöd medan andra upplevde ett fungerande stöd,  så lyftes några viktiga budskap. 

  • Att skolan vågar prata om psykisk ohälsa 
  • Att skolan anpassar undervisning efter eleverna 
  • Att skolan ser alla elever  
  • Att skolan tar ansvar för mobbing  
  • Att skolan sänker kunskapskraven 

Nedan presenteras förslagen mer ingående.

Att skolan vågar prata om psykisk ohälsa  

Vissa medlemmar nämnde att psykisk ohälsa fortfarande kan vara tabubelagt där många skäms för att prata om det. En medlem säger “För att förbättra psykiska hälsan så får man se till att eleverna vågar prata om det”. En annan medlem menar att “Det är väldigt viktigt att prata om psykisk ohälsa ofta och få eleverna att förstå att det är OKEJ! Det är okej att må dåligt, det är okej att vara sig själv”. En tredje medlem lyfte att “Så fort vi ser någon som är nedstämd vi går till personen eller prata med en vuxen, sånt ska vi inte ignorera!”.

Att skolan anpassar undervisningen efter eleverna  

Ett annat tema som nämndes var att skolan bör anpassa undervisningen efter eleverna. En elev menar: “Varför ska alla tvingas prata högt för klassen? Vi alla är inte extroverta och alla mår inte bra av det. Vissa jobbar bättre ensamma så varför tvinga på grupparbeten. Varför sitta i ett klassrum med mycket ljud, rörelse och folk när de flesta hamnar på tysta ensamma kontor. Varför inte låta alla jobba på sitt sätt. Varför inte ha ramar som passar alla? Vi alla har olika roller i samhället och vi alla är bra på olika saker, så varför då försöka få alla att vara likadana genom att betygsätta alla på samma vis. Vi gör betygssystemet ojämlikt när vi behandlar alla på samma sätt. Det kan va bra j vissa fall men inom skolan så funkar det inte riktigt. Alla har olika talanger och genom att bara innesluta ett fåtal och utesluta resten blir det inte jämt”.  

Att skolan ser alla elever  

Det var även medlemmar som lyfte vikten av att skolan och dess personal måste se alla elever. En medlem menar att “Lärarna borde vara mer uppmärksamma och delaktiga i hur eleven verkligen mår, se tecknen på hur eleven beter sig och presterar.” 

Det framkom även att “Först och främst tycker jag att lärarna borde vara mer uppmärksamma och delaktiga i hur eleven verkligen mår, se tecknen på hur eleven beter sig och presterar (…) en lärare skall inte favorisera elever utan först och främst hjälp dom som har det svårast då det oftast är dessa elever som inte presterar lika bra i skolan. En lärare skall vara en person som eleven känner en trygghet i, inte en vuxen som eleven skall känna att det är jobbigt att prata med. Det är viktigt att alltid göra det lilla extra för en elev, för läraren är det inte svårt men för eleven är det väldigt värdefullt”. En tredje medlem lyfte att “om en elev kräver något för att få bättre fokus och klara av skolan så ska eleven få det som den behöver.” 

Det var även en medlem som lyfte vikten att gå till eleven innan föräldrarna. Denne menar att “Är det så att man märker något som är fel så skall man inte i första hand gå till föräldrarna för att problemet kan förekomma hemifrån och då blir det som att eleven stänger av och vägrar öppna upp sig utav rädsla över vad föräldrarna kan göra. När man har fått ett klartecken på vad som har blivit fel så får man ta det vidare därifrån (…) Detta görs tyvärr inte utan föräldrarna får ett samtal direkt en lärare märker att något är fel och det är inte alltid som föräldern säger”.  

Att skolan tar ansvar för mobbing  

Att mobbing tas på allvar var även ett viktigt förslag som framkom. En medlem uttrycker att “Det är då viktigt att prata med eleven som är taskig och fråga vad anledningen till detta är, det kan hända att den eleven som mobbar mår väldigt dåligt och då kan det vara ett sätt att hjälpa till och söka tillit hos den eleven.”  

Att skolan sänker kunskapskraven

Det var även medlemmar som upplever att skolan har för höga kunskapskrav idag, vilket kan bidra till den psykiska ohälsan. Detta kunde exempelvis uttryckas genom att  “De kraven som är nu är alldeles för höga. De stiger för var generation och i takt med det så ser vi även ökad psykisk ohälsa bland ungdomar”.

Läs mer om RSMH:s insatser för unga med psykisk ohälsa här