Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen i samtal med Zophia Mellgren om samsjuklighetsutredningen

För Radio Galen berättar Zophia Mellgren om Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) arbete för psykisk hälsa och om förslagen i samsjuklighetsutredningen, där hon sitter med som expert.

Zophia Mellgren har en bred erfarenhet av att arbeta med frågor som rör psykisk ohälsa. Till vardags arbetar hon på SKR, en medlemsorganisation för alla kommuner och regioner som både fungerar som en intresseorganisation och arbetsgivarorganisation. Hon arbetar på avdelningen för vård och omsorg, socialtjänstsektionen med samsjuklighet och missbruks- och beroendefrågor, samt med specialistpsykiatrin.

Vad kan SKR göra för att förbättra den psykiatriska vården?
– Våran roll är att vara en facilitator för olika nätverk och driva frågor på nationell nivå, att vara ett stöd till kommuner och regioner i deras förbättringsarbete, säger Zophia Mellgren

Tycker SKR att vården måste bli bättre?
Vi har bra vård många gånger, men det är inte alltid vården räcker till. Det är viktigt att det blir jämnare över hela landet och den lägsta nivån på vården behöver bli högre, fortsätter hon.

Zophia Mellgren har även suttit med i samsjuklighetsutredningen som en av två experter från SKR. Nu i slutet på november ska utredningens förslag läggas fram. Vad innehåller utredningen för förslag?

– Utredningen kommer att lägga förslag på sex områden. Det handlar om ett tydliggörande av både hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar. Förslagens inriktning ska säkerställa mer samordnade insatser från kommuner och regioner utifrån den enskildes behov. De ska bidra till att öka samhällets kunskap och jobba med respekt och stigmaproblematik som finns för de här målgrupperna. Utredningen kommer att lägga förslag som ska stärka den enskildes ställning. Det handlar bland annat om förslag för att förbättra hälsan och skapa bättre samordning kring barn och unga som riskerar att utveckla samsjuklighet. Utredningen ska även se över tvångsvårdslagar och komma med en analys gällande dessa, säger Sofia Mellgren och fortsätter:

– Hälso- och sjukvården blir ensamt ansvarig för all behandling av hela gruppen personer med missbruk och beroendesjukdomar. Tidigare har ansvaret varit delat med socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utredningen lyfter också att samordning ska ske på alla vårdnivåer och genom stegvis vård.  Socialtjänstens ansvar ska också tydliggöras. Den har fortsatt ansvar för målgruppens sociala behov och ska ha uppsökande verksamhet, information och förmedling om samhällets olika stödinsatser, stöd för basala behov såsom försörjning, boende, sysselsättning och skapa trygghet och sociala sammanhang. Detta ska tydliggöras i socialtjänstlagen.

Vill du veta mer om samsjuklighetsutredningen och lyssna på hela programmet kan du göra det här