Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Åldras på gott och ont

Att åldras behöver i sig inte medföra sämre psykisk hälsa. Men ensamhet och isolering är vanligare, liksom antidepressiva läkemedel. Ofta går ohälsa att förebygga.

Den högsta frekvensen med självmord är inom gruppen män över 80 år. I alla åldersgrupper är det vanligare med självmord bland män, men även bland kvinnorna är frekvensen högst i åldrarna 80 år och uppåt.

Ensamhet och isolering har stor inverkan på den psykiska hälsan, och det är sådant som ökar med åldern. Bland människor 75 år och äldre lever mellan tio och femton procent socialt isolerade. Risken för depression och ångest ökar ju mer socialt isolerad en person är. Risken för existentiell ensamhet finns också när vi blir äldre. Kroppens skröplighet ökar och människor kan känna en djup ensamhet trots att de ibland är omgivna av många.

I åldersgruppen 65 år och äldre är det ungefär 150 000 människor som lider av depression i Sverige. Men trots att depression är vanligare än demens är äldre underrepresenterade i psykiatrin. Däremot, har det visat sig, vårdas ofta äldre med psykisk ohälsa inom slutenvården i exempelvis internmedicin, geriatrik och kirurgi. Det vill säga många av de äldre som är inskrivna på sjukhus för somatisk vård har också psykisk ohälsa. En granskning av nio medelstora sjukhus runt om i landet visade att bland de äldre patienterna (över 65 år), som var inlagda för somatisk sjukdom, så hade mellan 41 och 75 procent av kvinnorna samtidigt en psykiatrisk diagnos eller psykofarmaka utskrivet. Bland männen var den andelen mellan 29 och 65 procent. Det betyder att läkare inom alla specialiteter som behandlar äldre kommer att behandla också patienter med psykisk ohälsa och som använder psykofarmaka. Det behövs därför bredare kunskaper om psykisk ohälsa vid all behandling av äldre, skriver författarna till ”Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2020” från Socialstyrelsen.

Var femte människa i Sverige är över 65 år (20 procent), och antalet äldre som vårdas för psykiatriska diagnoser i specialiserad öppenvård har ökat sedan 2009. I lägesrapporten konstateras att om det ska gå att förebygga psykisk ohälsa och suicid så är det viktigt med insatser som minskar stigmat runt psykisk ohälsa. Om det till exempel finns en fungerande och tillgänglig öppenvård när den äldre skrivs ut från sluten psykiatrisk vård så är risken mindre för att personen ska bli sjuk på nytt och behöva skrivas in i slutenvården.

Allt fler äldre över 65 år vårdas också i hälso- och sjukvården med diagnoser som är kopplade till alkoholberoende, både i öppen- och slutenvården.

Men det går att förebygga psykisk ohälsa även bland äldre. Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är viktiga beståndsdelar för ett hälsosamt åldrande, skriver exempelvis Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Under 2019 fördelade Socialstyrelsen 18,5 miljoner kronor i statsbidrag till 102 olika organisationer. Pengarna gick till insatser för att motverka ofrivillig isolering och ensamhet.

Text: Elin Engström
Foto: Georg Arthur Pflueger