Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Att bilda en lokalförening

Våra lokalföreningar är kärnan i RSMH:s verksamhet. Här kan våra medlemmar träffas över en fika och prata lite. Det kamratstöd som utövas i våra föreningar är en källa till stolthet för hela organisationen. Saknar du en samlingsplats där du bor, där du kan träffa andra människor med liknande erfarenheter och bara vara? Brinner du för psykisk hälsa och vill påverka situationen för människor med psykisk ohälsa? Då är det en bra idé att starta en lokalförening och påverka politiker och myndigheter där du bor!

Vem kan starta en lokalförening?

En lokalförening kan vem som helst starta som stödjer vår grundsyn och som kanske vill vara med och förändra världen, eller bara träffa likasinnade över en kopp kaffe. Det enda kravet för att ni ska bli en förening i RSMH är att ni är en grupp om tre eller fler och att ni har antagit RSMH:s stadgar.

Hur gör man?

När det är dags att bilda själva lokalföreningen ska ni först ta kontakt med RSMH:s distrikt i ert län eller RSMH:s förbundskansli.

  • Först av allt ska ni förbereda ett möte under vilket den nya föreningen ska bildas. Bestäm dag och tid och bestäm var mötet ska hållas. Lämpliga digitala plattformar är Microsoft Teams eller Zoom. Bjud in alla som är intresserade, eller som kan tänkas vara intresserade. Sprid på sociala medier. Kontakta gärna förbundskansliet om ni vill ha hjälp med att sprida informationen.
  • Ni i gruppen ska lämna ett förslag till dagordning för mötet. I dagordningen måste följande punkter vara med:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare och två rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Redogörelse för bakgrunden till bildande av lokalförening
7. Beslut om bildande av lokalförening
8. Förslag till namn (RSMH och ett ortnamn – till exempel RSMH Östersund)
9. Antagande av RSMH:s normalstadgar för lokalförening
10. Beslut om att antal ledamöter samt eventuella ersättare i styrelsen
11. Val av styrelse om minst tre personer. (Gruppen som förberett mötet utgör en informell valberedning som ska lägga fram förslag på ledamöter till den nya styrelsen (minst tre).  Det finns inga hinder att föreslå de som ingår i arbetsgruppen).
12. Val av ordförande, ska vara någon av dem som valts ledamöter i styrelsen
13. Årsavgift till föreningen för medlemmar (för minimibelopp se stadgarna)
14. Förslag till verksamhetsplan (förslag på aktiviteter för den närmaste tiden efter mötet)
15. Övriga frågor
16. Mötes avslutande

Medlemmar

Alla deltagare på mötet ska fylla i en deltagarförteckning, som bilaga till protokollet.
En lista över alla medlemmar, med namn och kontaktuppgifter, ska upprättas och skickas till förbundskansliet.

Konstituerande styrelsemöte

När mötet valt ordförande och övriga ledamöter är det dags att hålla ett första konstituerande styrelsemöte. Under det här mötet ska styrelsen fördela styrelseuppdragen. Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare.

Att vara firmatecknare innebär att man har rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal.

Glöm inte att föra protokoll under mötet. Det här protokollet ska sedan skrivas rent och undertecknas av ordförande, sekreterare och minst en justerare för mötet. Här hittar ni en mall som ni kan använda under ert konstituerande möte.

Skicka till distriktet

Efter att det första mötet har ägt rum ska följande handlingar skickas till distriktet:

  • Protokoll från det första mötet där föreningen bildades och kopia på då av föreningen antagna stadgar (utgångspunkt normalstadgar för lokalförening i RSMH, plus namn, eventuella lokala tillägg etc. för föreningen )
  • Protokoll från det konstituerande mötet (se mall)
  • En medlemslista med betalande medlemmar
  • En kortfattad ansökan om inträde och medlemskap i RSMH (riksförbundet)

Distriktsstyrelsen behandlar ansökan och kontaktar därefter förbundsstyrelsen och rekommenderar dem att bevilja ansökan om medlemskap för RSMH […] i riksförbundet RSMH.

Vad händer sen?

Förbundsstyrelsen väljer in föreningen i RSMH. Förutom en reell chans att påverka den förda politiken och förändra världen, får nu den nya föreningen till att börja med ett startbidrag från förbundet. Dessutom kan förbundskansliet hjälpa till att skicka en del informationsmaterial, stadgar och annat om det skulle behövas. Allt material finns att ladda ner och skriva ut på vår hemsida. Här hittar ni till exempel våra policydokument.

Vill ni veta mer?

Kontakta vår supportmejl för föreningarna, forening@rsmh.se, så hör vi av oss till er så snart som möjligt!