Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH välkomnar utredning om tvångsvården

Regeringen har nu gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en omfattande kartläggning av problemen inom den psykiatriska tvångsvården i Sverige. RSMH välkomnar utredningen och ser fram emot nära samarbete med Socialstyrelsen i frågan. 

Syftet med det nya uppdraget till Socialstyrelsen är att höja kvaliteten inom psykiatrisk tvångsvård, och även hur patienter hanteras efter sin tid på avdelningarna. Men det ska även ske en metodutveckling runt själva tvånget, färre tvångssituationer ska uppstå då dessa patienter är extra utsatta. Tanken är även att stärka patienternas ställning, och att minska riskerna för övergrepp och våld.

Socialminister Jakob Forssmed säger att svensk tvångsvård fungerar för dåligt.

Det pratas en hel del om tvångsvård och tvångsåtgärder idag. Det genomförs statliga utredningar och det tas initiativ för att minska tvångsvård och tvångsåtgärder hos myndigheter och vårdgivare. Det verkar också finnas en ökad samsyn om att tvångsvård och tvångsåtgärder medför kränkningar och skapar risker för patienterna. Risker som är problematiska ur framför allt hälsomässiga aspekter men även ur juridiska, etiska och demokratiska perspektiv.

Detta till trots tycks ingen minskning av tvångsåtgärder ske och därav ser RSMH det nu som nödvändigt att ett nationellt kunskapsstöd för tvångsvård skapas och att en nollvision för tvångsvård tas fram. Ett sådant kunskapsstöd skulle bidra till en mer jämlik och rättssäker tvångsvård, likväl som en tvångsvård som är trygg, personcentrerad och av högsta kvalitet. En nollvision för tvångsåtgärder skulle tvinga fram metoder och förhållningssätt med potential att kraftigt reducera tvångsåtgärder.

Att vara föremål för en tvångsåtgärd upplevs av många av de med egen erfarenhet som en svår kränkning av ens mänskliga fri- och rättigheter och medför ofta ett stort lidande. Det är ett omfattade ingrepp för den enskildes integritet, värdighet och självbestämmande när samhället går in och beslutar om vård och omhändertagande när det saknas samtycke. Att dessutom bli utsatt för tvångsåtgärder är inte bara kränkande, det riskerar också att försämra den psykiska hälsan ytterligare. Dessutom påverkar tvång i vården människors förtroende för samhället och viljan att ta emot vård frivilligt i framtiden.

RSMH önskar att utredningen som helhet kan mynna ut i antagandet av en nollvision får tvångsåtgärder, att Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ses över från grunden med en ansats i beslutskapacitet snarare än det juridiska begreppet allvarlig psykisk störning, att ett kompetenscentrum för tvångsvård skapas och att personer med levd erfarenhet är med i samtliga delar av det kommande arbetet.

En framgångsrik vård enligt RSMH bygger på samverkan och förtroende mellan patient och vårdgivare och är personcentrerad, återhämtningsinriktad, traumamedveten och rättighetsbaserad.

RSMH ser fram emot ett nära samarbete med Socialstyrelsen i denna viktiga fråga.

Jenny Wetterling, intressepolitisk talesperson RSMH