Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH utlyser forskningsstipendium för 2022

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. Varje år delar vi ut ett forskningsstipendium på 40 000 kronor ur vår stipendiefond. Nu är det dags att söka stipendiet för 2022.

Enligt fondens stadgar kan stipendium sökas av en person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus ska särskilt uppmärksammas.

Vi ser stipendiet som en ”igångsättningshjälp” till forskare och doktorander/blivande doktorander som ännu inte är etablerade och som presenterar en intressant idé. Medlen får dock inte användas till resor, översättning eller inköp av dator/programvara.

Tidigare mottagare av stipendiet

Tidigare mottagare av RSMH:s forskningsstipendium är bland andra Ann Ottengrim, vars avhandlingsarbete handlar om hemlöshet och Housing First. Ann är numera ledamot i RSMH:s FoU-utskott och frågor om stipendiet/ansökan kan ställas till henne.

Ann Ottengrim, ann.ottengrim@lnu.se, eller 073-999 51 26

Om ansökan

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Sökandens namn och personnummer, adress, telefonnummer och e-post.
  • Uppgift om akademisk examen, nuvarande sysselsättning (anställning eller motsvarande) och arbetsplats/institution.
  • Kort sammanfattning av forskningsplan med grundläggande idé samt tids- och ekonomisk plan där det framgår hur medel från stipendiet ska disponeras.
  • Forskningsplan, meritförteckning och gärna referenser

Ansökan ska skickas senast den 31 mars 2022 till sokforskningsstipendier@rsmh.se.

Vid publicering av forskningsresultat med anslag från RSMH:s Stipendiefond ska förbundets namn anges. Redovisning av medlens användning och forskningsresultat ska inges senast 18 månader efter stipendiets utbetalning.