Rätten till sjukpenning i avvaktan på beslut

RSMH:s yttrande över promemorian Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut (Ds 2017:4). Läs mer