Rätten till ett eget hem

Ett hem är en plats där man känner sig trygg och där man får vara sig själv. Det är en plats för vila och att ha som utgångspunkt i livet. Hemmet är den goda bostaden men vilken bostad som helst upplevs inte självklart som ett eget hem. RSMH verkar för att människor med psykisk ohälsa ska ha rätt till ett eget hem.

Målet för alla hjälp-, stöd-, rehabiliterings-, och habiliteringsinsatser är att personer med psykisk funktionsnedsättning ska kunna leva ett fullvärdigt liv. Ett tryggt, stabilt och säkert boende är en förutsättning för att god behandling av psykisk ohälsa ska kunna genomföras i öppna vårdformer. Familj och vänner, ett välfungerande socialt nätverk, samt meningsfull sysselsättning och fritid med tid för vila och återhämtning är viktiga ingredienser i ett fullvärdigt liv, men en förutsättning för att de ska kunna förverkligas är ett tryggt hem.

RSMH:s vision är att all vård, stöd och hjälp utgår från brukarens erfarenheter och behov. Det gäller även boendet. Boendet måste kunna anpassas till brukarens situation och behov av stöd från socialtjänsten och psykiatrin. Det är viktigt att vårdplaner eller samordnade vårdplaner tar upp hur boendefrågan ska lösas efter en slutenvårdsepisod, oavsett om slutenvården varit frivillig eller under tvång. Det kan aldrig accepteras att människor som vårdats i psykiatrin kastas ut i hemlöshet. Ett vanligt problem är att människor med en psykiatrisk diagnos inte kan få egen bostad med förstahandskontrakt, vilket måste betraktas som en diskriminering av denna grupp.

Enligt RSMH är ett eget hem en bostad, som den boende råder över själv och dit han eller hon kan bjuda in andra för att låta dem sova över. I ett eget hem kan man ha husdjur om man vill och förvänta dig att besökare och personal ringer på innan de kliver in. För att bostaden ska bli ett tryggt hem måste den som bor där kunna vara säker på att få bo kvar över tid. Om man väljer att bo tillsammans med andra ska den personliga integriteten ändå vara skyddad.

Med rätt stödinsatser kan alla människor klara av att ha ett eget hem. Det kan handla om boendestöd, personligt ombud och sviktboende, men också om tillgång till meningsfull sysselsättning utanför hemmet som ger struktur åt dagen. Stödinsatser måste också alltid präglas av långsiktighet och kontinuitet.

RSMH vill att:

personer med långvarig psykisk ohälsa ska ha boenden med sådan standard som andra människor har.

personer med långvarig psykisk ohälsa ska ha tillgång till förstahandskontrakt.

särskilda boenden ska ligga insprängda i vanlig bebyggelse.

det ska finnas tillgång till gruppboenden för dem som har behov av det. Dessa ska också ligga i den vanliga bebyggelsen.

ingen ska behöva vara utan ett hem.