Rätten till en meningsfull sysselsättning

En meningsfull vardag är viktig för att må bra. För många innebär det ett jobb att gå till. För andra som inte klarar av ett arbete ska socialnämnden erbjuda meningsfull sysselsättning. Det står i socialtjänstlagen.För att fler personer med psykisk ohälsa ska komma ut i arbetslivet behövs det satsas mer på rehabilitering för dem som har blivit arbetslösa eller tagit uppehåll i studier. Med bättre stöd, mer flexibilitet och anpassning, skulle många kunna återgå i arbete eller fullfölja utbildningar och därmed bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Personer med psykisk ohälsa är, i samma utsträckning som andra, lojala, stabila och trygga medarbetare. Dessutom är de med rätt anpassade arbetsuppgifter och ett långsiktigt stöd ofta en tillgång i arbetsgruppen Tyvärr finns det många fördomar i samhället, som gör att arbetsgivare tvekar att anställa personer med psykisk ohälsa. Denna diskriminering måste upphöra. Det behövs en skarpare lagstiftning som motverkar diskriminering och mobbning i arbetslivet. Det behövs också riktade utbildningsinsatser till arbetsgivare, så att de blir motiverade att ta emot personer med psykisk ohälsa som praktikanter och anställda.

För dem som inte klarar av ett arbete måste samhället erbjuda en meningsfull sysselsättning. Det är ett krav som tydligt framgår av Socialtjänstlagens kap 5, § 7. Den meningsfulla sysselsättningen ska ges genom socialtjänstens individuella biståndsbedömning eller genom att erbjuda sysselsättning i öppen verksamhet. Dessvärre skiljer sig biståndsbedömningarna påtagligt åt beroende på var i landet du bor. Bor du i en kommun som endast erbjuder öppen verksamhet, eller saknar sådan, har du dock alltid möjlighet att ansöka själv om sysselsättning. Om den återhämtningsinriktade sysselsättningen bedrivs av brukar- och anhörigorganisationer, har detta ett viktigt mervärde. Brukare som återhämtat sig och som arbetar på sådana ställen blir positiva exempel på att återhämtning är möjlig – det inger hopp. Därtill har man ofta lättare att förstå och kommunicera med varandra, då man har liknande erfarenheter, till exempel när det gäller människors utsatthet.

Med rätt stödinsatser kan alla människor ha en meningsfull vardag.

RSMH vill att:

personer med psykisk ohälsa ska ha en meningsfull vardag, oavsett var i landet de bor.

personer med psykisk ohälsa ska få möjlighet till (re)habilitering, stöd och hjälp, så att de kan komma tillbaks i arbete eller studier.

en skarpare lagstiftning införs mot diskriminering och mobbing i arbetslivet, så att särbehandlingen av personer med psykisk ohälsa upphör.

arbetsgivarna utbildas i att ta emot personer med psykisk ohälsa.