Att leva med utmattningssyndrom…

Arbete och stress

Det finns en tydlig koppling mellan långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa och arbete. Statistik vid försäkringskassan i Örebro visade för ett antal år sedan att merparten av 1000 långtidssjukskrivna under en tremånadersperiod hade diagnoser med inslag av stress, i 12 procent direkt stressrelaterade, alltså utmattningssyndrom. Andra undersökningar visar att landstingsanställda som varit sjukskrivna för psykisk ohälsa i 30 dagar eller mer ett år senare fortfarande är sjukskrivna i 50 procent av fallen på grund av stressrelaterade besvär. Det finns alltså tydliga tecken på att utmattningssyndrom ökar. Vad utmattningssyndrom beror på vet man inte helt säkert. Det mesta tyder på att det är relaterat till arbete där personer varit utsatta för långvarig stress med tidspress, stor arbetsbörda, dålig respons på det arbete man utför och bristfälligt socialt stöd.

Eftersom många som får utmattningssyndrom är kvinnor inom vården brukar nedskärningarna inom den offentliga sektorn också anges som ett skäl. Arbetslöshet med ekonomisk stress och understimulering kan också leda till utmattningssyndrom, liksom hur man har det privat. Där kan stort ansvar för sjuka anhöriga eller problem i familjen vara en bidragande orsak. Till viss del tror man även att personligheten spelar in när det gäller orsaken till utmattningssyndrom. Personer som är känsliga för förändringar och har en bristande tro på att man inte kan påverka sin situation är speciellt utsatta, liksom de som är ångestbenägna och ställer höga krav på sig själva.

Många som får utmattningssyndrom uppfattas också som ambitiösa och värdefulla personer på sin arbetsplats och har vad som brukar kallas för prestationsbaserad självkänsla, alltså att det är först när man presterar som man tycker att man betyder något. Den allmänna uppfattningen verkar alltså vara att utmattningssyndrom beror både på personegenskaper och yttre omständigheter. Till det ska tilläggas att det under de senaste decennierna skett stora förändringar inom arbetslivet med större arbetsbördor för många och där information och kommunikation går allt snabbare, liksom att det skett en förändrad syn på sjukskrivning. Varför sjukskrivningstiderna ofta blir så långvariga vid utmattningssyndrom vet man inte heller så mycket om. Det kan bero på själva utmattningsdepressionen men också på att det finns tillkortakommanden i vården. Johanna menar i intervjun med henne att skälet till att hon blev sjukskriven så länge dessvärre berodde på det sistnämnda.