Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS) – den senare numera inkorporerad i Socialförsäkringsbalken

Förhoppningarna om att personer med psykiska funktionsnedsättningar skulle kunna få sina behov tillgodosedda genom rättighetslagarna LSS och LASS har hittills kommit på skam. Ett problem är den extremt snäva tolkningen i kommunal praxis av bedömningskriterierna för vilka som ingår i personkrets 3. Dessutom finns brister i lagstiftningen i sig. Inte minst att lagarna inte preciserar de speciella behov som personer med psykiska funktionsnedsättningar har. Otydligheterna gäller i första hand rätten till boendestöd och daglig sysselsättning. Lagarna borde ha kompletterats med sådana preciseringar men istället fortsätter diskrimineringen av människor med psykisk funktionsnedsättning.

  • RSMH ska arbeta för att personer med psykiska funktionsnedsättningar skall ha rätt till adekvata insatser enligt LSS och Socialförsäkringsbalken.