Personligt ombud, vård- och stödsamordnare (case management) och nätverksinriktat arbete

Personligt ombud i brukar- och anhörigorganisationers regi bör övervägas som ett alternativ till att verksamheten privatiseras. Brukarinflytandet har varit en viktig framgångsfaktor i personligt ombudsverksamheten där våra representanter från början varit med bland annat vid personalrekrytering och planering av verksamhetens inriktning. Det finns en tendens till att brukarorganisationernas inflytande minskar och detta har en negativ effekt på verksamhetens kvalitet. Detta inflytande måste säkerställas.

Vi ska arbeta för att verksamheten Personligt ombud inte prioriteras ned av kommunerna utan istället uppvärderas, kvalitetssäkras och säkerställs. Idag är verksamheten ett frivilligt åtagande för kommunen och den förekommer ofta i diskussioner om besparingar. Staten betalar för närvarande endast cirka 2/3 av kostnaden för ett personligt ombud.

RSMH ska också bevaka utvecklingen av vård- och stödsamordnare, nätverksinriktat arbete och andra modeller för samordnade insatser inom det psykiatriska fältet och då framhålla betydelsen av att brukarens inflytande och de närståendes delaktighet ökat.

  • RSMH ska arbeta för att verksamheten med personligt ombud ska säkerställas och kvalitetssäkras.
  • RSMH ska arbeta för att Personligt ombud införs i alla Sveriges kommuner.