Riktlinjer/indikatorer för god kvalitet

RSMH har utarbetat dokumentet ”Kvalitet på Dina villkor – RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällservice” som syftar till att ringa in vad som är kvalitet i verksamheter för personer med psykisk ohälsa, så att vi kan förändra situationen till det bättre. Dokumentet uppdateras årligen med nya tillägg.

RSMH ska aktivt delta i arbetet med dokumentet ”Kvalitet på Dina Villkor” som beskriver god vård och gott stöd ur ett brukarperspektiv.