Bostadspolitik och hemlöshet

RSMH ska uppmärksamma myndigheter och andra samverkansorgan på de särskilda behov och förutsättningar som människor med psykiska funktionsnedsättningar har när det gäller boende. Människor med psykisk ohälsa drabbas inte sällan av hemlöshet.

RSMH anser att det bör startas akutstödboenden som syftar till att förebygga vräkningar och sjukhusinläggningar och förebygga hemlöshet. På akutstödboendet ska återhämtade brukare arbeta. En framgångsrik modell för sådant sviktboende har prövats i ett RSMH-projekt i Mölndals kommun.

För att komma till rätta med problemet med hemlöshet ska RSMH verka för att principen om ”bostad först” genomförs, det vill säga att man erbjuder bostad utan krav på den att den enskilde först ska genomgå behandling eller rehabilitering. För vissa grupper t ex personer med både psykisk ohälsa och beroendeproblematik är det viktigt att bostad och andra stöd och behandlingsinsatser erbjuds integrerat och parallellt.

  • RSMH ska arbeta för att akutstödboende/sviktboende med återhämtade brukare som anställda startas.
  • RSMH ska arbeta för att olika boendelösningar genomförs för att lösa problemet med hemlöshet.