Bevakning och samverkan med myndigheter och organisationer

RSMH ska bevaka och samverka med myndigheter och organisationer till exempel Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Myndigheten för delaktighet , Polisen och Räddningstjänsten.

RSMH ska försöka påverka statsmakterna att få en helhetssyn inom psykiatriområdet baserad på kunskap bland annat från den nationella psykiatrisamordningen och från vår egen verksamhet. Några av psykiatrisamordningens förslag har genomförts men långt ifrån i den utsträckning som rekommenderades. Det mesta återstår fortfarande att göra.

RSMH ska bevaka och om möjligt medverka i sådana viktigare utredningar och utvecklingsprojekt som leds av Socialstyrelsen. De närmaste åren är det av hög prioritet att vi kan påverka Socialstyrelsens förslag och beslut när det gäller den framtida psykiatrin. Arbetet med Nationella riktlinjer för insatser vid olika ohälsotillstånd är ett viktigt inslag i detta arbete.

RSMH ska bevaka utvecklandet av de samverkansavtal mellan kommuner och landsting som har skrivits in i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och i Socialtjänstlagen (SOL). Samverkande brukarorganisationer på lokal/regional nivå skall medverka vid upprättandet av sådana avtal. RSMH:s distrikt bör bevaka om detta sker men vi ska också följa upp frågan centralt genom kontakter med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

RSMH ska arbeta för att hjälpmedel vid psykiska funktionsnedsättningar utvecklas och blir lätt tillgängliga för den enskilde. Det kan vara tekniska hjälpmedel men också handla om utbildning och stöd att tillägna sig strategier eller verktyg för att kunna hantera och bemästra sina svårigheter. RSMH ska i dessa frågor bland annat samarbeta med Myndigheten för Delaktighet.

Kränkande och traumatiska händelser i samband med polisingripanden, omhändertaganden och transporter drabbar kontinuerligt personer med psykisk ohälsa. Inte sällan leder de till att människor som utsätts för dessa ingripanden tar skada eller dödas. RSMH ska uppmärksamma polisen, räddningstjänsten med flera på de brister som finns och föra fram förslag om att utbildningsinsatser från brukarorganisationerna skulle kunna bidra till att komma till rätta med problemet.

RSMH ska bevaka och ha samverkan med myndigheter och organisationer för att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa.