Delaktighet och inflytandeREV 1403 BILAGA_OMSLAG

RSMH ska arbeta för att stimulera ökat brukar- och anhöriginflytande centralt, regionalt och lokalt och bidra till vidareutveckling och införande av metoder för detta.

RSMH ska arbeta för att människor ska få mer kontroll och inflytande över sina liv inklusive innehåll och utformning av vård, stöd och rehabiliteringsinsatser.

Genom stimulans till studier i återhämtning och egenmakt stödjer vi den enskilde att ta makten över sitt liv. Vi ska också arbeta för att få till stånd en mer optimistisk syn på psykisk ohälsa i samhället. Genom att stödja återhämtning, utveckling och egenmakt kan sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra rehabiliteringsaktörer bidra till att människor övervinner ohälsa och funktionsnedsättning och kommer vidare i sina liv – till studier, arbete och en god livskvalitet.

  • RSMH ska arbeta för att förstärka och utveckla delaktighet och inflytande på alla nivåer.
  • RSMH ska arbeta för att stimulera våra medlemmar att delta i utbildningar såsom ”Din egen makt” och ”Med starkare röst”.
  • RSMH ska verka för att dokumentet ”Kvalitet på Dina” villkor sprids och används.