Allmänna sjukförsäkringar och arbetslinjen

RSMH vill att personer med psykiska funktionsnedsättningar – i så stor utsträckning som möjligt – ska få stöd att kunna leva ett självständigt liv med eget boende, arbete eller studier, istället för att naglas fast i vård-, omsorgs- och bidragsberoende.  För dem som inte klarar av att arbeta eller studera måste vården, omsorgen och samhällets servicegivare i övrigt erbjuda den enskilde och hans eller hennes närstående vård och stöd.  Rehabiliteringsinsatser ska regleras i lagar , regelverk och styrdokument och de måste anpassas för personer med psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är sedan 2013 den vanligaste orsaken till sjukskrivningar, men trots att nästan fyra av tio sjukskrivna har en psykiatrisk diagnos fungerar reglerna i sjukförsäkringen dåligt för gruppen.

Införandet av tidsgränser i den allmänna sjukförsäkringen år 2008 har dessutom haft kraftigt negativa effekter för många personer med psykisk ohälsa. Tidsgränserna är rigida och regelverket är dåligt anpassat till de omständigheter och livsvillkor som gäller för personer med psykisk ohälsa och/eller psykiska funktionsnedsättningar.  Utförsäkringen har drabbat personer med psykisk ohälsa hårdare än andra grupper som utförsäkrats. Ändrade regler krävs, som ger utrymme för individuellt anpassade bedömningar och metoder. De mindre justeringar som gjorts de senaste åren är långt ifrån tillräckliga.

RSMH stödjer målsättningen att personer med psykisk ohälsa bör få ett fullständigt stöd att komma tillbaka till/komma ut i arbetslivet. Ambitionen att sjukskrivna ska erhålla effektiv behandling är bra men rehabiliteringen fungerar dock inte alltid för personer med psykisk ohälsa och många drabbas istället negativt: mänskligt, psykologiskt, socialt och ekonomiskt.

  • RSMH ska arbeta för flexiblare tidsgränser för sjukskrivning m.m. vid psykisk ohälsa.
  • RSMH ska arbeta för möjlighet till förlängd sjukskrivning och/eller tidsbegränsad sjukersättning vid allvarliga psykiska sjukdomstillstånd.
  • RSMH ska arbeta för en fungerande, återhämtningsinriktad rehabilitering till arbete och studier, som är särskilt anpassad för personer med psykisk ohälsa.