Mobilisering av närstående och det sociala nätverket

Anhöriga och andra närstående – inte minst andra brukare – spelar en mycket viktig roll i människors återhämtning. Även personer i det civila samhället – i föreningslivet, olika servicenäringar etc. – kan spela en viktig roll. Den enskildes sociala nätverk bör därför mobiliseras och göras delaktigt i vård-, stöd och rehabiliteringsinsatserna.

Närstående till personer med psykisk ohälsa tar ofta ett stort ansvar för den enskildes hälsa och livssituation. De har också ofta god kännedom om den enskildes problematik och utgör ofta en värdefull resurs som bör tas tillvara i vård och omsorg. Av största vikt är att närstående alltid får ett bra bemötande och att de snabbt får god information, inte minst gäller detta när problemen uppstår första gången.

Att arbeta nätverksinriktat, exempelvis genom att använda nätverkskontrakt, är ett bra sätt att nå helhetssyn, göra närstående delaktiga och låta den enskilde styra planeringen av insatserna. Ett nätverkskontrakt reglerar samarbetet mellan den enskilde brukaren, det privata nätverket och vård- och servicegivarna. Det är ett verktyg för återhämtning som skapar en sammanhängande struktur och underlättar samarbetet mellan alla berörda.

Om de anhöriga är delaktiga i den enskildes problematik, som när våld, hot, sexuella eller psykiska övergrepp har förekommit, kan ett samarbete vara direkt olämpligt.

Vården och omsorgen har ett stort ansvar för att i samråd med brukaren utreda relationerna till närstående och se till att den enskildes integritet och bräckliga autonomi inte kränks.

  • RSMH ska arbeta för att även närstående får ett gott bemötande och god information samt att de med sin erfarenhet och kunskap görs delaktiga i vården om det efter omständigheterna är lämpligt.
  • RSMH ska arbeta för att nätverksinriktade arbetssätt som nätverkskontrakt och mobilisering av det sociala nätverket används i vård, stöd och rehabilitering.