Ekonomi och livskvalitet

En tillfredsställande ekonomisk standard är den allra första förutsättningen för att återhämtning ska vara möjlig. Människor med allvarligare psykisk ohälsa har sämre ekonomi än alla andra grupper i samhället. Inte sällan uppstår situationer när den enskilde måste göra sig av med sina ekonomiska tillgångar. Detta kan exempelvis gälla en bostadsrättslägenhet för att få ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten för sin försörjning. Andra är beroende av ekonomiskt stöd från anhöriga.

För en person med psykisk ohälsa innebär den dåliga ekonomiska standarden i sig en allvarlig risk för ytterligare försämring av dennes psykiska hälsa men också ett allvarligt hinder för framgångsrik rehabilitering och återhämtning samt delaktighet i samhället. Att ha tillgång till och kunna använda internet och e-tjänster är ett område där klyftan mellan användare och de som står utanför ökar. De insatser som har gjorts för att göra så många som möjligt delaktiga i den digitala utvecklingen har ofta förbisett personer med psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa finns sällan på arbetsmarknaden vilka även saknar kunskap och ekonomi för att bli delaktiga.

Riktade insatser behövs för att personer med psykisk ohälsa ska få tillgång till och kunna använda internet.

  • RSMH ska arbeta för att människor med psykisk ohälsa får en tillfredsställande ekonomisk standard.
  • RSMH ska arbeta för att människor med psykisk ohälsa inte ska behöva söka ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten för att klara sin försörjning.
  • RSMH ska arbeta för att personer med psykisk ohälsa får tillgång till internet och att denna tillgång inte äventyras av sviktande ekonomi.