Boende och stöd i vardagen

Det finns många brister när det gäller särskilda boendeformer och stöd i vardagen. Detta gäller både den fysiska och psykosociala boendemiljön samt utformningen av stödinsatserna. Den enskildes möjlighet att ha inflytande över hur boendet ser ut, vem som står för stödinsatserna och vad de innehåller har varit begränsat. Ofta saknas kunskap om betydelsen av förståelse och ett gott bemötande hos den viktiga personalgrupp som arbetar med boendestöd. Detsamma gäller för kognitiva funktionsnedsättningar, hjälpmedel, behovet av friskvårdsaktiviteter och egenmaktsutveckling samt återhämtningsstrategier och inflytandemetoder.

  • RSMH ska arbeta för att den enskilde får kraftigt ökat inflytande över sitt boende och stödinsatserna.
  • RSMH ska arbeta för att satsningar på kunskapsutveckling kommer till stånd bland boendestödjare och biståndsbedömare.
  • RSMH ska arbeta för att boendestödet ska vara avgiftsfritt i alla Sveriges kommuner. Att få en fungerande vardag får inte hänga på var du bor.