Attityder

Det är en viktig uppgift för RSMH att arbeta med att förändra egna fördomar som inte sällan leder till att vi stigmatiserar oss själva. RSMH ska också arbeta för att minska fördomar och att negativa attityder till människor med psykisk ohälsa förbättras. Målgrupper i det arbetet är professionella, politiker, allmänheten och media.

RSMH anser att permanenta resurser bör avsättas för att myndigheter och intresseorganisationer kontinuerligt ska arbeta med attityder.

  • RSMH ska arbeta för att vi inom organisationen ökar vår medvetenhet och motverkar våra egna fördomar om oss själva.
  • RSMH ska arbeta för att brukarorganisationerna får resurser att bedriva ett brett och kontinuerligt attitydarbete om psykisk ohälsa och att andra samhällsaktörer låter brukare komma till tals i större omfattning, eftersom det ger högre kvalitet.
  • RSMH anser att en utgångspunkt för detta arbete ska vara att psykisk ohälsa diskuteras utifrån ett socialt, psykologiskt och medicinskt perspektiv.