Återhämtning och stöd

En nödvändig förutsättning för att man ska kunna återhämta sig från psykisk ohälsa är att man möts av människor som tror att återhämtning, tillfrisknande och utveckling är möjlig. Gamla synsätt om att psykiskt sjuka är kroniker som aldrig kommer att bli bättre lever ofta kvar och naglar fast människor i livslångt utanförskap och beroende av sjukvård och omsorg – en tröstlös evighetscirkel.

Våra erfarenheter liksom återhämtningsforskningen visar att återhämtning är möjlig för de flesta. Det är en unik förändringsprocess av individens attityder, värderingar, känslor, livsmål och/eller roller. Det är ett sätt att leva ett tillfredsställande, hoppfullt och konstruktivt liv inom ramen för de begränsningar som ohälsan eller funktionsnedsättningen skapar. Man utvecklar ett nytt sätt att förhålla sig till livet och till sina problem och lämnar ohälsans eller funktionsnedsättningens negativa effekter bakom sig.

  • RSMH ska arbeta för att undanröja de strukturer som gör det svårt för personer med psykisk ohälsa att återkomma till ett självständigt liv, arbete och samhällsgemenskap.
  • RSMH ska bedriva debatt och opinionsbildning men också söka samverkan med berörda myndigheter och organisationer, t ex Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL).
  • RSMH ska utveckla strategier för hur vi inom den idéburna sektorn kan ge stöd till personer med psykisk ohälsa till arbete och till ett aktivt, meningsfullt och självständigt liv. Vårt mål är att återhämtningsinriktade arbetssätt ska användas i fler av RSMH:s föreningar.
  • RSMH ska verka för att bredda och fördjupa arbetet med att etablera ett återhämtningsinriktat arbetssätt inom rehabiliteringen men också inom psykiatrin och socialtjänsten. Bäst resultat uppnås om samhällets konkreta rehabiliterande insatser genomförs samtidigt som brukarorganisationer tillhandahåller utbildning och stöd i återhämtning, självhjälp och egenmakt. För att kunna erbjuda sådant stöd parallellt med samhällets insatser, krävs att reguljära ekonomiska resurser tillförs RSMH:s verksamhet.

Många personer med psykisk ohälsa har så svåra problem att de kommer att ha svårt att klara av de krav som ställs i arbetslivet eller inom utbildningssektorn. För denna grupp är det särskilt viktigt att samhällets insatser är lättillgängliga, av god kvalitet och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att även de får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål.

  • RSMH ska arbeta för att återhämtningsinriktade arbetssätt utvecklas och sprids inom vår organisation.
  • RSMH ska arbeta för att återhämtningsinriktade arbetssätt etableras som en grundbult i samhällets insatser vid psykisk ohälsa.