Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Omstartsbidrag till RSMH-föreningar

Många är ni förtroendevalda, funktionärer, anställda och föreningsmedlemmar som under året kämpat för att hålla ihop RSMH:s föreningar och verksamhet på ett säkert sätt i skuggan av Covid-19. Många av våra föreningar har kunnat hålla öppet och finnas där för medlemmar när de som mest behövts.

Förbundet genomförde under 2020 två rundringningar som fokuserade på föreningarnas verksamhet under den pågående pandemin. En sak som blivit tydligt under rundringningarna  är att flera föreningar kommer att ha en försämrad ekonomi som en följd av Coronapandemin.

Omstartsbidrag ska hjälpa våra föreningar

RSMH:s förbundsstyrelse har beslutat att sätta in extraordinära insatser under 2021 till stöd för våra föreningar. Förbundsstyrelsen anslår medel till lokal verksamhet att användas på det sätt ni lokalt aktiva vet bäst, genom ett så kallat omstartsbidrag.

Vad krävs för att ta del av omstartsbidraget?

Omstartsbidraget 2021 kommer att utbetalas löpande under våren till alla de lokalföreningar som betalat avgiften till förbundet enligt RSMH:s stadga 4:1, samt senast den 15 juni 2021 skickat in en årsrapport och rapporterat:

• Antal betalande medlemmar per 2020-12-31

• Verksamhetsberättelse 2020

• Ekonomisk berättelse (årsbokslut) 2020

• Årsmötesprotokoll 2021, alternativt en handlingsplan för att hålla ett säkert Årsmöte 2021

• Konstituerande styrelseprotokoll om Årsmöte 2021 hållits och en ny styrelse valts.

• En översiktlig plan för verksamhet och verksamhetsutveckling för 2021

• En aktuell medlemslista över alla era medlemmar (utgå från den medlemslista som kansliet skickar ut och stryk eller fyll på med information direkt i den).

De föreningar som behöver stöd för att färdigställa en Årsrapport som ovan uppmanas att kontakta sitt distrikt eller förbundskansliet.

Hur beräknas omstartsbidraget?

Omstartsbidraget 2021 kommer att beräknas med utgångspunkt i inrapporterade uppgifter till medlemsregistret om antal betalande medlemmar per 2020-12-31 i lokalföreningen.

Omstartsbidraget uppgår till 80 kr per medlem i lokalföreningen.

RSMH är ingen rik riksorganisation, men förbundsstyrelsen anser att extraordinära tider kräver extraordinära insatser och uppoffringar över hela linjen inte bara lokalt utan även nationellt som förbund. Utan verksamhet för RSMH:s medlemmar inga föreningar och inget förbund!