Våga ta plats

RSMHs kvinnoarbete ingår i RSMHs utskott för Mänskliga Rättigheter, MR-utskottet.

Det tidigare projektet ”Våga ta plats” handlade om kvinnors organisering och arbetet med att stärka kvinnor med psykisk funktionsnedsättning. Projektet syftade till att uppmuntra kvinnor att våga ta plats i RSMHs lokalföreningar, distrikts- och förbundsstyrelse. Bättre självförtroende och självkänsla motverkar i förlängningen våldet mot kvinnor. Projektet genomfördes så att RSMH på riksnivå utbildade cirkelledare/igångsättare som sedan i sin tur delade med sig av sina kunskaper för att sätta igång och leda studiecirklar och självhjälpsgrupper med att stärka de kvinnliga medlemmarna.

RSMHs och MR-utskottets kvinnoarbete fortsatte sedan genom att starta ett nytt kvinnoprojekt med arbetsnamnet ”Våga Ta Plats För Två-Tusen Systrar”. Projektet svarar mot en rad behov som gruppen kvinnor med psykisk funktionsnedsättning har. Under projektet ”Våga ta plats” visade det sig att det fanns ett stort behov  hos många kvinnor att få möjligheten att gå vidare i sin egen utveckling mot ett stärkt självförtroende och för att få en stabilare grund att stå på och också våga ta plats i samhället utanför föreningen.

I det nya projektet jobbade vi vidare med detta för att kvinnorna inom RSMH också skulle använda sina erfarenheter och kunskaper för att bland annat sprida det till personal inom kommun och landsting. Vi ville också fortsätta att stödja kvinnor med psykisk funktionsnedsättning gällande organisering i egna sammanslutningar och att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen i samhället. RSMH fortsätter att jobba vidare med att stödja de mest utsatta kvinnorna.

Vi behöver fler kvinnor som kan- och vill ta för sig i föreningssammanhang inom RSMH, men även i samhället utanför föreningen.

Under hösten 2010 startade RSMH även ett mansprojekt under hösten 2010 som kallades ”Att vara man”, där det främsta målet var att stärka männens självförtroende och självkänsla. Vi hade också som mål och ambition att kvinnoprojektet ”Våga Ta Plats För Två-Tusen Systrar” och mansprojektet ”Att vara man” skulle, utifrån ett genusperspektiv, ha ett samarbete för att få inom RSMHs organisationen  en mer jämställd könsfördelning både inom och utanför föreningsarbetet.

Ett ytterligare mål vi hade var att få fler kvinnor att bli medlemmar i RSMHs kvinnoorganisation och nätverk ”ÅSA”

Vi har runt 140 lokalföreningar där vi arbetat med att få igång fler studiecirklar och självhjälpsgrupper och att anordna fler lokala och regionala Kvinnoforum.

Projektet finansierades av Ungdomsstyrelsen och pågick mellan den 15 december 2010 – den 14 december 2011.