Sviktboendet i Mölndal

Projektet Sviktboende syftade till att motverka hemlöshet hos människor med psykisk ohälsa genom att stödja dem när de sviktar i sin vardag.

Genom ett förebyggande arbete ville vi undvika att sådan svikt leder till problem med att behålla bostaden.

Målgrupp var personer bosatta i Mölndal över 18 år som hade psykisk ohälsa och inte hade pågående missbruk.

Vi ville hjälpa personer tidigt när man sviktar i sin psykiska hälsa, utifrån de behov som den sviktande uttryckte att han eller hon hade. Till sviktboendet kunde man komma för att prata om sin situation och få synpunkter på den eller att det fanns någon som bara lyssnade. Vi kunde hjälpa till med att ge vardagliga råd, att hantera post och räkningar, att kontakta myndigheter eller personliga ombud. Hos oss fanns möjlighet till övernattning.

I sviktboendet arbetade sex personer som kamratstödjare utifrån sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa.  De använde sig av sin erfarenhet och kunskap för att stödja och hjälpa de som sviktade. Här arbetade ytterligare två personer med yrkeserfarenhet av psykiatri.

Boendet bedrevs under ”icke institutionaliserade former”. Där gavs praktisk hjälp, råd och stöd utan att det dokumenterades. Boendet hade upp till tre platser, personal dygnet runt där vistelsetiden begränsades till några dagar.

Till oss kunde man komma på eget initiativ, med stöd av vänner, anhöriga eller med hjälp av professionella.

Bakgrunden till projektet var att RSMH hade gjort en ansökan i samverkan med SKL och SABO till socialstyrelsen om de utvecklingsmedel som regeringen hade avsatt för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Dessa medel beviljades av socialstyrelsen och Mölndal stad valdes ut för att genomföra projektet.

RSMH ansvarade för och drev projektet i samverkan med Mölndals stad och kommunens allmännyttiga bostadsföretag, Mölndalsbostäder AB.

Projektettiden var  t o m. 2010-12-31 och projektledare var Gillis Andersson

Slutrapport från Sviktboende i Mölndal