RSMHs kvinnoarbete

Kvinnoprojektet  ”Synas och Höras”

Syftet med projektet var att förebygga våld mot kvinnor med psykisk funktionsnedsättning – ett projekt där RSMH jobbade vidare med att stödja de mest utsatta kvinnorna.

Projektet syftade till att stärka självförtroendet hos kvinnor med psykisk funktionsnedsättning, som varit utsatta eller löpte risk att utsättas för våld eller övergrepp.

Projektet genomfördes så att RSMH på riksnivå utbildade Cirkelledare/Ingångsättare som sedan i sin tur delade med sig av sin kunskap för att sätta igång och leda studiecirklar/självhjälpsgrupper med att stärka de kvinnliga medlemmarna i ungefär tio lokalföreningar inom RSMH.

Cirkelledarna/Ingångsättarna genomgick en utbildning den 23-27 mars 2009 på Åsa Folkhögskola som bland annat gällde områdena våldtäkt, sexuella trakasserier och pornografi, metoder för självhjälp, feministiskt självförsvar och metoder att sätta gränser som syftar till att ge kvinnor med psykiskt funktionsnedsättning möjligheter att förstå processen bakom våld och övergrepp. Vi konstaterade att kvinnor inte alltid är medvetna om att de utsatts för övergrepp och att det handlade om makt. Projektet finansierades av Socialstyrelsen och pågick fram till och med den 15 oktober 2009.

Vi vet genom egna erfarenheter att kvinnor med psykisk ohälsa har en särskilt ogynnsam situation vad beträffar vård, stöd och bemötande i psykiatrin, i rehabiliteringen, i socialförsäkringen, på arbetsmarknaden och i samhället överhuvud taget. Internationell forskning visar att en stor del av de kvinnor som vårdas i slutenvårdspsykiatrin har erfarenhet av våld och övergrepp, i såväl i tidiga år som i vuxen ålder. Även inom psykiatrin inträffar tyvärr övergrepp mot de kvinnliga patienterna.

Allmänt om kvinnoarbetet inom RSMH

Fram till och med januari 2006 drev RSMH även de tre nationella kvinnoprojekten: Kvinnor & Galenskap, Hela Dig och Vågskålen. Dessa projekt tog bland annat fram böckerna Kvinnor & Galenskap (utgått) samt Medvind, en metodbok och antologier med texter av deltagarna. Därutöver togs utbildningsmaterial som också kunde användas fortsättningsvis fram.

Under de kvinnoprojekt vi drivit inom RSMH har det tydligt framkommit att kvinnor med psykiska funktionshinder är en grupp i samhället som löper mycket stor risk att utsättas för våld och övergrepp. Dessutom är det så i vårt samhälle, att om jag är en kvinna med psykiska funktionsnedsättningar som blir utsatt för våld eller övergrepp så finns det knappast någon hjälp att få, t ex i form av skyddat boende eller krisjour.

Kvinnoarbetet inom RSMH var ett pionjärarbete. Vi hade inte någonstans i världens samlade handikapprörelse funnit något motsvarande för kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar. Vi såg med glädje hur det gick att arbeta med kvinnors svåra erfarenheter, visa att det är möjligt att tala öppet om allt som varit tabubelagt och skapa gemenskap, glädje och vrede där förut skuld och skam härskade.

Vi anser att i ett demokratiskt och jämställt samhälle bör alla kvinnor som utsätts för övergrepp få adekvat hjälp oavsett om de har ett funktionshinder eller inte.

Boken Medvind kan beställas från förbundskansliet.