Friskvård och livsstilsfrågor

RSMH fíck glädjande nog medel från Allmänna Arvsfonden för att fortsätta det tredje året av ett treårigt projekt som startade 2008 med en förstudie med arbetet kring Friskvård och Livsstilsfrågor. Projektet avslutdes den 31 juli 2011.

Bakgrund

Enligt en svensk studie är läget sämre än väntat. Arv, miljö och läkemedel gör att risken för metabolt syndrom är kraftigt förhöjd hos patienter med bland annat psykossjukdomar. Fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar är en vanlig följdsjukdom till följd av viss medicinering. Många med en psykisk ohälsa riskerar att avlida tio till femton år i förtid. Dessa dåliga odds antas bero på såväl livsstilsfaktorer, som rökning, dåliga matvanor, frånvaro av motion och på ärftliga faktorer. Situationen förvärras av de sjukdomar i form av extrem viktuppgång, höga blodfetter och blodsockerrubbningar som är förknippade med patienternas antipsykotiska läkemedel, neuroleptika. Det här problemet har vi kunnat följa under en längre tid inom lokalföreningarna i RSMH. Problemet är också ökande, även om man kan se vissa förbättringar i de föreningar som lägger ner extra arbete på livsstilsfrågorna såsom rökavvänjning och bättre sammansatt kost. Men fortfarande lider många av ovanstående sjukdomar, bland annat genom biverkningar från läkemedel. Den psykiska funktionsnedsättningen innebär också andra fysiska symptom som stelhet, ofrivilliga rörelser, extrem trötthet, koncentrationsförmåga som naturligt nog leder till stillasittande, snabbmat, lägre självförtroende och självkänsla. Förstudien som vi genomförde under 2008 kring friskvård och livsstilsfrågor visade att det är nödvändigt att det finns engagerade och motiverade friskvårdscoacher inom RSMH-distrikten. Friskvårdscoacherna är nyckelpersoner i uppbyggandet av verksamheten inom lokalföreningarna. Coacherna ska bedriva uppsökande verksamhet, stimulera till hälsoplanering, kalla till informationsträffar, inspirera till studier och aktiviteter, ordna lokaler mm.

Projektets tredje år

Projektets övergripande mål under tredje året var att fortsätta arbetet med genomförandet av ett centralt, regionalt och lokalt påverkansarbete. Personer med psykisk funktionsnedsättning, både inom och utanför våra lokalföreningar erbjöds en förebyggande rehabilitering. Denna måste i första hand ske i landstingens regi, detta för att ge möjlighet till ett rikare, längre och friskare liv. Vi koncentrerade oss också på de län som deltagit i projektet under de första två åren och som ännu inte hade tecknat ett avtal eller en överenskommelse att ge stöd och handledning och medverka till att diskutera hur de kunde hitta en egen fortsättning och att skriva avtal/överenskommelse med sin egen kommun/landsting så att fleråriga handlingsplaner kunde arbetas fram. Vi tog också initiativet till att distriktsstyrelserna tillsammans med friskvårdscoacherna kallade till egna informationsmöten för att utforma hur de vill ha det och sedan genomföra möten tillsammans med vårdansvariga. Det är av stor vikt att RSMH-föreningarna och distrikten som har deltagit i Friskvårdsprojektet ”Hälsa och Livsstilsfrågor” de här två åren, tillsammans jobbar vidare för att få ett samarbete med kommunerna och landstingen. Det är också viktigt att genomföra informationssatsningar för att driva på både kring utbildning av vårdpersonal men också få igenom en rehabiliteringsplanering för personer med psykisk ohälsa som innebär friskvård till exempel rökavvänjning, stresshantering, kostråd, sjukgymnastik etc.

Utbildning och Studiematerial

Vi genomförde även utbildningar av friskvårdscoacher och cirkelledare. Igångsättning av studiecirklar i materialet Hälsa och Livsstilsfrågor som är anpassat utifrån den psykiska ohälsan, kring sambandet mellan läkemedel, biverkningar och hälsan.  RSMHs Kokbok ”Lätt och läcker vardagsmat” användes också som  studiematerial. Den tar upp planering, inköp, näringslära kombinerat med matlagning i grupp samt recept. Till båda materialen finns också förslag till en studieplan. Vi bestämde oss för att i fortsättningen samarbeta med folkhögskolor och med ABF inom utbildningarna. Brukarinflytande och perspektiv: Vi erbjöd arbetsplatsförlagd utbildning för vårdpersonal inom kommun/landsting. I dessa utbildningar skulle brukare själva kunna beskriva hur olika friskvårdsinsatser kunde stärka och förbättra situation och möjlighet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Tanken var att vi tillsammans skulle utforma hur vi ville att vården skulle se ut i framtiden. Vi ville ge fler RSMH-föreningar verktyg och metoder för att kunna erbjuda medlemmarna en möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar att förändra sin livsstil som förbättrar möjligheten till ett rikare, längre och friskare liv. Ann-Britt Grimberg, Projektledare