Internationellt arbete – biståndsförening

För att öka våra möjligheter att bistå människor med psykiska besvär och funktionsnedsättning i världens fattiga länder har RSMH startat RSMH:s Biståndsförening. Biståndsföreningen samlar in medel till bistånd och stödjer de biståndsprojekt som RSMH i samverkan med SIDA och MyRight (funktionshinderrörelsen i Sveriges biståndsorgan med ram-avtal med SIDA).

Varför en biståndsförening i RSMH?

Genom MyRight (tidigare SHIA – Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening) – kan man med 15 procents egeninsats driva utvecklingsprojekt för människor med  funktionsnedsättning i tredje världen. Resterande 85 procent är genom MyRight förmedlade statliga biståndsmedel.

RSMH har engagerat sig i Nicaragua, Sydafrika, Bolivia och Tanzania. I Tanzania, som ligger i östra Afrika och är ett av världens fattigaste länder driver vi frågor kring attitydpåverkan, egenmakt och organisationsutveckling. Detta gör vi genom att stödja utvecklingen av vår systerorganisation TUSPO; Tanzanian User and Survivor of Psychiatry Organization.

Med stöd av aktiva inom RSMH-Roslagen driver RSMH ett projekt i Bolivia, som är det fattigaste landet i Latinamerika. Här har man övertagit ett åtagande från Stiftelsen Parasoll i Bolivia, där man stödjer bildandet av en intresseförening i Bolivia. Projektet skall stötta utvecklingen av intresseorganisationen som arbetar med opinionsbildning, öka kunskaperna om psykisk ohälsa, öka kvalitén i vården, samt bereda medlemmarna arbete. Biståndsprojekt med stöd av RSMH har tidigare även bedrivits med fokus på utvecklandet av sociala kooperativ i Bolivia

Brist på pengar har hindrat oss från att ge oss in i ytterligare projekt trots att behovet av hjälp för psykiskt funktionshindrade i världens fattiga länder är oändligt.

Föreningens ändamål

Meningen med RSMH:s biståndsförening är att samla in pengar till utvidgad biståndsverksamhet vilken är riktad till människor med psykisk psykiskt funktionsnedsättning – genom medlemsavgifter, insamlingar och gåvor. Högst femton procent av medlen får användas till information och administration. Biståndsföreningen skall inte själv leda biståndsprojekt utan enbart fördela medel till sådana.

Det är inte bara RSMHs riksförbunds projekt som skall stödjas utan också projekt som startas av distrikt och lokalföreningar och andra medlemsorganisationer i biståndsföreningen. Att bli medlem i biståndsföreningen är således ett sätt att inte bara öka biståndsverksamheten utan också att ge möjlighet till alla intresserade inom och utom RSMH att aktivt medverka.

Alla kan vara medlemmar

Medlem är den som betalar avgift till föreningen. Det kan vara både medlemmar, anställda, distrikt och lokalföreningar inom RSMH samt enskilda personer och organisationer utanför RSMH.

Hur styrs biståndsföreningen ?

Stadgarna säger att RSMH:s förbundsråd är biståndsföreningens årsmöte och att RSMH:s arbetsutskott är biståndsföreningens styrelse. Denna lösning har vi valt för att snabbt komma igång och för att göra det så billigt som möjligt. Detta innebär alltså att insamlade pengar skall gå till biståndsverksamhet. Efter hand skall stadgarna ses över.

Medlemsavgifter

Årsavgifterna till föreningen:
Anställda i RSMH, 100 kronor/år
Enskilda medlemmar, 50 kronor/år
Utomstående enskilda medlemmar, 150 kronor/år
Lokalföreningar, 300 kronor/år
Utomstående juridiska personer, 500 kronor/år

Du som vill vara med kan bli detta genom att betala in medlemsavgiften till postgiro 406292-3. Skriv på talongen/OCR-fältet: RSMH:s biståndsförening