Normalstadgar för RSMH fr.o.m. 2016-06-30Stadgar-första sidan

Uppmaning om att anta RSMH:s nya stadgar!

De vid kongressen 2015 antagna normalstadgarna för förbundet, distriktsföreningarna och lokalföreningarna i RSMH ska formellt antas av de föreningar som fortsatt önskar vara medlemmar i förbundet, antingen vid ordinarie årsmöte 2016 eller vid extra årsmöte senast den 30/6 2016.

Vid kongressen 8-10 maj 2015 togs ett beslut om att anta nya normalstadgar för organisationen och att dessa ska träda i kraft den 30 juni 2016.

De nya stadgarna omfattar lokalföreningen, distriktet och förbundet. Men när det nationella förbundet ändrar i sina stadgar, såsom vid RSMH:s kongress i maj 2015, så ändras inte stadgarna automatiskt för den lokala/regionala föreningen. Eftersom dessa är juridiskt självständiga enheter, med egna styrelser och årsmöten.

Den enskilda föreningen måste alltså vid eget årsmöte anta de nya normalstadgarna om dessa ska gälla för föreningen och för att föreningen ska kunna fortsätta vara medlem i det nationella förbundet. Kongressen beslutade därför att uppmana distrikt och lokalföreningar att anta stadgarna på sina årsmöten 2016.

Ett beslut om att införa de nya normalstadgarna fattas enklast vid ordinarie årsmöte (stadgeenligt med minst 2/3 majoritet). I RSMH ska lokalföreningar hålla ordinarie årsmöte före februari månads utgång och distriktsföreningar hålla ordinarie årsmöte före april månads utgång.