Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Några korta punkter från spännande idédagar

Idédagar 2023

Den 22-23 januari genomfördes idédagar i Stockholm.  Närvarande på plats var kanslipersonal samt representanter från förbundsstyrelsen, lokalföreningar och distrikt. Processledare för idédagarna var Gunnar Villevinge.

Syftet med idédagarna var att skapa en process med stor delaktighet kring vad RSMH vill vara och vägen dit. Även att fånga upp kreativitet, engagemang och erfarenhet från unga och äldre för att kunna utveckla förbundet. Tanken var även att dagarna skulle fungera som ett redskap och inspiration för vårens arbete med verksamhetsinriktning lokalt och inför kongressen. Även gällande arbetet med kommande verksamhetsinriktning på förbundsnivå.

Ta del av den fullständiga dokumentationen av idédagarna  här

Nedan presenteras några axplock från de goda förslag som uppkom under idédagarna.

Om du får drömma: Var är RSMH om 5 år?

Deltagarna fick bland annat presentera hur RSMH ser ut om fem år. Några av de tankar som lyftes var:

 • Arbeta hårdare för att minska suicid
 • Arbeta hårdare för att motverka stigmatisering
 • Bevaka forskningsläget i för RSMH viktiga frågor
 • Det behövs nya lokaler med bättre ekonomiskt stöd från kommunerna och med plats för många fler medlemmar, med anställd personal som tar hand om föreningens aktiviteter
 • Förbundet ska bli mer respekterat och lyssnat på av beslutsfattare, myndigheter etc
 • Medlemmar ska i större utsträckning vilja ta på sig olika uppdrag i föreningen
 • Politiker och andra beslutsfattare ska vara mera tillgängliga och mer frekvent bjudas in av föreningarna för att få en större förståelse för verksamheten
 • Psykiatrin ska förstå att patienten själv är den bästa medarbetaren i sin egen vård
 • Samverka med andra organisationer
 • RSMH ska ha flera medlemmar och flera lokalföreningar
 • RSMH ska nå ännu flera som behöver hjälp att bryta ensamheten
 • RSMH ska stå för och vara känt för inkludering och mångfald
 • Satsa mer på opinionsbildning
 • Synliggöra psykisk ohälsa i minoritetsgrupper
 • Yngre personer ska välkomnas och förhoppningsvis engagera sig och utveckla RSMH
 • Återta begreppet återhämtning som tidigare var ett så tydligt uttryck för RSMH men som många andra har tagit över och ofta också då förändrat ordets ursprungliga innebörd

Workshop 1: Att förändras för att växa

Deltagarna delades in i fyra grupper där varje grupp fick en huvudfråga att fokusera på men om det fanns tid också kunde gå vidare med de andra frågorna. Följande frågor diskuterades:

 1. Vilka målgrupper behöver RSMH satsa på att rekrytera som förbundet inte når idag?
 2. Vad är det första steget för att nå det önskade läget att bli ett växande förbund?
 3. Hur kan RSMH utveckla ett förbund för olikheter där alla får rum och känner sig inkluderade?
 4. Vilka samarbeten behöver RSMH för att nå längre?

Några av svaren som kom fram var att alla målgrupper ska vara välkommen till RSMH då alla behövs men även extra fokus på olika etniska tillhörigheter. Man lyfte även att RSMH behöver synas mer så fler kommer och vill delta, att förbundet behöver bli mer tillgänglighetsanpassat samt att det krävs ett utökat samarbete med skolor och nätverksskapande lokalföreningar emellan.

Att bygga en robust samarbetskultur

Gunnar Villevinge presenterade ett teoretiskt pass hur man kan bygga en robust samarbetskultur och viktiga aspekter i denna process.

Workshop 2: Att växa tillsammans 

Den 23 januari genomfördes en andra workshop där deltagarna arbetade vidare i samma grupper som i workshop 1. Den här gången tillkom också svar från förbundsstyrelsen. Följande frågor diskuterades:

 1. Vad är styrkan i verksamheten idag?
 2. Vad kan utvecklas för att unga och äldre ska växa tillsammans – inspiration, erfarenhet, kreativitet?
 3. Vad kan locka fler att komma till RSMH och bidra till ett växande förbund?

Några svar som uppkom gällande styrkan var kamratstöd, värme, förståelse och acceptans. Även att det finns plats för olikheter. Gällande vad som kan utvecklas lyftes bland annat utåtriktad verksamhet, samverkan lokalföreningar emellan och gemensamma aktiviteter för personer i olika åldrar. Även bra lokaler att bedriva föreningsarbetet i. För att locka fler att komma till RSMH och bidra till tillväxten så nämndes exempelvis en ökad tolerans med bra bemötande och tydliga grundvärderingar som genomsyrar verkligheten. Även en hoppingivande anda samt bra foldrar att dela ut för att locka fler.