Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Människor passiviseras av rädsla för att få sin ersättning indragen”

Förslaget som omfattar personer med sjuk- och aktivitetsersättning har nyligen varit på remiss. Regeln ska ses som en skyddsregel som ska freda aktiviteter som inte ger inkomst och som sammanlagt understiger tio timmar. Men problemet är att tio timmar är otillräckligt och att individens demokratiska rättigheter därmed begränsas.

Människor jagas av Försäkringskassan. Det är stor skillnad mellan att utöva sysslor av ideell karaktär och ett förvärvsarbete. Förutom att arbete styrs av ekonomiska incitament, uppställs krav genom anställningsavtal. Arbetsuppgifter ska utföras efter arbetsgivarens givna ramar och många gånger under tidspress. Ofta ställs krav på social kompetens i samband med fikaraster, teamarbete och gemensamhetsaktiviteter.

Vid fritidsaktiviteter, ideellt engagemang och politiska åtaganden kan individen själv bestämma och styra omfattning och tider i förhållande till egna möjligheter och begränsningar. Ideellt aktiva kan kliva åt sidan när dagsformen tryter, medan arbetsföra förväntas prestera varje dag.

Trots skillnaderna har vi i Sverige haft en utveckling där människor har jagats av Försäkringskassan för sitt ideella engagemang – ett engagemang som är själva fundamentet för funktionsrättsrörelsens och hela folkrörelsens existens. Vi ser detta i våra egna lokala föreningar. Människor passiviseras av rädsla för att få sin ersättning indragen, samtidigt som samhället går miste om värdefulla insatser.

RSMH har tillstyrkt förslaget om att ideellt engagemang på upp till 10 timmar aldrig ska bli föremål för arbetsförmågebedömning, men är principiellt av samma uppfattning som debattörerna ovan att en relevant arbetsförmåga är på arbetsgivarens premisser och att former av ideellt engagemang helt under individens kontroll och i relation till egen dagsform i fritids- och föreningsliv aldrig kan ligga till grund för att påstå att någon i viss utsträckning kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta är också något som en rättssäker handläggning vid Försäkringskassan regelmässigt borde konstatera. Tyvärr har ju Försäkringskassan en historia av verklighetsfrämmande bedömningar bortom lag, konvention och vardagsförnuft.

Läs även debattinlägget i Altinget.se av Funktionsrätt Sverige, Barncancerfonden, DHR, Hjärnfonden och Studieförbundet vuxenskolan.

Foto av Julia M Cameron från Pexels (personerna på bilden har inte med texten att göra).