Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Lena Hallengren svarar på läsarfrågor i tidningen Revansch

Psykakuten behöver bättre förutsättningar, det behövs fler vårdplatser och lagstiftning mot privatiseringar. Det anser socialministern som svarar på frågor från Revanschs läsare, medlemmarna i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Läs några av svaren här på rsmh.se.

Hur ska personer som inte kan jobba på grund av psykisk ohälsa få rimligare ekonomiska förutsättningar?

– Jag tror att vi behöver arbeta på flera sätt för att säkerställa att personer med psykisk ohälsa får en skälig levnadsstandard och rimliga ekonomiska förutsättningar. Särskilt viktigt är satsningar som gör det möjligt för personer med psykisk ohälsa att få och behålla ett arbete, men det är också viktigt att andra beslut inte bidrar till ekonomisk otrygghet och att vi har en sjukförsäkring som ger faktisk ekonomisk trygghet vid sjukdom.

Psykakuterna går ofta på knäna. Vad vill socialministern göra för att förbättra situationen?

– Jag delar bilden att de psykiatriska akutmottagningarna är en jätteviktig del av vården vid psykisk ohälsa som behöver ges bättre förutsättningar. Från regeringens håll genomför vi flera insatser för att stödja regionerna i att utveckla vården vid psykisk ohälsa. De stora resurstillskott som tillförs regionerna inom området psykisk hälsa och suicidprevention kan bland annat användas för att utveckla akutmottagningarnas arbete.

– Vi har också gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården där det ingår att titta på vårdkedjorna, vilket inkluderar akutmottagningarna. Vi fördelar också medel till regionerna för att utveckla den prehospitala vården, dels generellt, dels för personer med psykisk ohälsa eller suicidalitet. Det handlar bland annat om utvecklade arbetssätt eller inrättandet av psykiatriambulanser eller mobila team.

Vill du förbjuda mekaniskt tvång inom hälso- och sjukvård, nu eller i framtiden?

– Min önskan är att tvångsåtgärder inom den psykiatriska tvångsvården i framtiden skulle kunna avskaffas helt till förmån för andra typer av arbetssätt. Jag ser tyvärr inte att vi idag befinner oss i ett läge där det, med hänsyn till liv och hälsa, skulle vara möjligt att helt avskaffa tvångsåtgärder men ambitionen och målsättningen måste vara att antalet tvångsåtgärder ska minska drastiskt. Regeringen gjorde en lagändring 2020 som innebär att förutsättningarna för att använda vissa tvångsåtgärder har skärpts och tiden för hur länge vissa tvångsåtgärder får pågå har förkortats. De här åtgärderna rör än så länge bara barn, men jag tycker att det är viktigt att också förbättra vuxna patienters situation i tvångsvården.

Hur vill regeringen skapa ett stöd till föräldrar som går igenom perioder av försämrad psykisk hälsa?

Har socialministern tankar om hur människor ska orka vara förälder utan den stigmatiserande anmälan till socialen som kan göra att man drar sig för att söka hjälp till sig själv?

– Det är angeläget att föräldrar som går igenom perioder av psykisk ohälsa tidigt får rätt stöd och hjälp, inte bara för att tillgodose den vuxnas behov utan också barnets. Regeringen stimulerar föräldraskapsstödjande insatser på flera sätt och dessa insatser utgår från den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd som beslutades 2018, svarar Lena Hallengren.

Läs fler frågor och svar

Läs fler av läsarnas frågor och socialministerns svar – beställ ett gratis exemplar av Revansch valspecial. Mejla din postadress till rsmh@rsmh.se, märk mejlet Provex Revansch.


Det här är en artikel från RSMH:s medlemstidning Revansch. Nyhetsrapporteringen i Revansch ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och utformas enligt journalistiska principer samt enligt de etiska publicitetsreglerna för press, radio och TV.