Återhämtning

Vårt nya återhämtningspaket består av sex delar som kan genomföras tillsammans eller var och en för sig. Här är kan du läsa och skriva ut information om vårt återhämtningspaket.

 • Inspirationsdag om återhämtning
 • Personalutbildning om att arbeta återhämtningsinriktat
 • Utbildning eller studiecirkel om återhämtning för anhöriga/brukare
 • Chefsutbildning – att leda en återhämtningsinriktat verksamhet
 • Återhämtningsdialoger efter avslutade kurs i återhämtning
 • Återhämtning i praktiken – workshop
  – SIP ur ett brukarperspektiv
  – Om brukarrevision

  Inspirationsdag om återhämtning

  En inspirerande dag för många! Lyssna till en personlig berättelser om återhämtning och ta del av  föreläsning om återhämtning, gruppdiskussion m.m. Ta kontakt med jouanita.tornstrom@rsmh.se så planerar vi tillsammans.

  Personalutbildning om återhämtningsinriktat förhållningssätt

  En dag eller två och en halv dags fördjupningsutbildning för personal om återhämtningsinriktat förhållningssätt.

  Utbildningen tar upp följande teman:

  • Vad är återhämtning?
  • Vad hindrar och vad stödjer återhämtning?
  • Hur kan jag stödja en annan människa i dennes återhämtning?
  • Hur kan återhämtning prägla det dagliga arbetet?
  • På vilket sätt kan vi utforma våra organisationer för att ge stöd till återhämtning?
  • Stigmatisering som hinder mm

  Återhämtningsutbildningen utgår från erfarenhetsbaserat perspektiv. Brukarnas erfarenheter av återhämtning lyfts fram, bl.a. genom aktuell forskning inom området. Kursen innebär fördjupning i vad som stödjer och vad som hindrar återhämtning. Brukares berättelser av sin återhämtning lyfter fram delvis andra aspekter än det som vården traditionellt fokuserar på. Ett viktigt syfte med utbildningen är att ge kursdeltagarna möjlighet att reflektera över och granska sitt eget arbete utifrån detta erfarenhetsbaserade perspektiv.

  Utbildningsdagarna präglas av en pedagogik med ett aktivt och upplevelsebaserat lärande. Kursledarna varvar föreläsningar, personliga berättelser, grupparbeten och enkla  övningar i syfte att skapa en egen inre ”aha-upplevelse” för kursdeltagarna. Utbildningen bygger på utbyte av erfarenheter mellan deltagare och förutsätter ett aktivt deltagande, öppenhet och en trygg, lärande miljö. För att måna om det erfarenhetsbaserade perspektivet så har minst en av kursledarna egen erfarenhet av psykisk ohälsa och av återhämtning. RSMH:s utbildning bygger på erfarenheter från Australien. Materialet har översatts och därefter anpassats till svenska förhållanden.

  Kursen går utmärkt att kombinera med en dags bemötandeutbildning.

  Läs mer om personalutbildningen här.

  För bokning och information

  ———————————————————————————-

  ”Röster från deltagare – vad var det bästa med kursen?”

”Att få bekräftelse på att vi inom
boendestödet jobbar “åt rätt håll” inspirerande berättelser från personer som lyckats ta sig igenom och mår bra idag. Berörd”

”Kursledarnas kunskap men också entusiasm och förmåga att förmedla hopp. Möjligheterna till diskussioner, att få tänka själv”

”Med ökad medvetenhet om förhållningssättet ökar jag min kompetens”

”Jag tänker att ett återhämtningsinriktat förhållningssätt är grunden för att återfå egenmakt som i sin tur är grunden för ökad hälsa”