Mer om projektet

Inlåst men inte utan rättigheter är ett samarbetsprojekt som RSMH driver tillsammans med Civil Rights Defenders. Syftet med samarbetet är att uppmärksamma och förbättra de mänskliga rättigheterna för personer som frihetsberövas eller befinner sig frihetsberövade. I Sverige kan man befinna sig frihetsberövad av flera skäl. Det rör sig tex om personer i migrationsverkets förvar, kriminalvård, rättspsykiatri, tvångsvård av vissa personer med missbruksproblematik, viss ungdomsvård och förstås psykiatrisk tvångsvård.

 

Oavsett på vilka grunder man frihetsberövas har man vissa rättigheter som ska vara okränkbara. Det kan handla om rätten till att få skälen för frihetsberövandet prövade, rätten till ett ombud, rätten att få god vård under frihetsberövandet och möjligheter att komma ut i frihet när skälen för frihetsberövandet inte längre föreligger.

 

Samarbetsprojektet leds av två människorättsjurister anställda av RSMH och Civil Rights Defenders. Juristerna verkar intressepolitiskt på ett internationellt och nationellt plan och hanterar endast undantagsvis enskilda fall.

 

Sedan uppstarten har Inlåst men inte utan rättigheter bl.a. lämnat in en anmälan till FN:s människorättskommitté angående omständigheterna kring Daniels död i Lindesberg för över 10 år sedan. Ett annat dödsfall som hanteras inom ramen för vår samverkan är omständigheterna kring Sinthus död hösten 2014. Detta fall innebar också att fokus kom att riktas mot vilka kompetenskrav poliser har vad gäller psykisk ohälsa och samverkansprojektet har därför initierat ett samarbete med polisförbundet i syfte att säkerställa att poliser ges mer kunskap om bemötandefrågor och psykisk ohälsa. Detta lyftes också i riksdagen den 8:e juni på ett seminarium där projektet deltar.

 

Mycket har hänt sedan inlåst men inte utan rättigheter satte igång. Vi har träffat Europarådets Antitortyrkommitté, alternativrapporterat kring konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Ett antal remissvar har också skickas in med anledning av ett antal större utredningar som offentliggjorts under projektets gång. De viktigaste är förmodligen  förslaget till en ny lag om vård av unga, Bergwallkommissionens utredning och förslaget till ett nytt klagomålsförfarande. Det sker samtidigt även påverkansarbete vad gäller pågående utredningar som i fallet med dem häktesutredningar som pågår.

 

För att kunna säkerställa att brukarnas perspektiv kommer fram på bästa sätt i arbetet har Inlåst- men inte utan rättigheter nätverksträffar bland olika intressegrupperingar i landet men också viss samverkan med internationella organisationer som bevakar liknande frågor utomlands. Projektet träffar därutöver beslutsfattare och myndigheter, som tex i Almedalen.