Genomförande av brottsofferdirektivet

Yttrande över Departementspromemorian Genomförande av brottsofferdirektivet (Ds 2014:14).  Läs yttrande