Framtidsfullmakter

Yttrande över Departementspromemorian Framtidsfullmakter (Ds 2014:16). Läs mer