Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Att ha förtroendeuppdrag i styrelsen

En lokalförening leds av sin styrelse. Styrelsen leder dess verksamhet och verkställer de beslut som fattas av årsmötet. Det är också styrelsens uppgift att förbereda möten och de frågor som ska tas upp då, liksom att lämna förslag till beslut som ska fattas under mötet. Styrelsen har också ansvar för lokalföreningens löpande administration.

Som nyvald ledamot i styrelsen för RSMH har du fått medlemmarnas förtroende att vara en av flera som leder föreningens arbete. Det innebär också att få chansen att göra något positivt för dig själv och för föreningen.

Hela styrelsen ska sköta lokalföreningen i enlighet med RSMH:s stadgar och etiska riktlinjer. Styrelsen är gemensamt ansvarig för sina beslut. Uppgifterna i styrelsen kan fördela sig enligt förteckningen nedan, men detta är inte hugget i sten. Det är också de olika ledamöternas intressen och lämplighet som avgör hur deras roller ser ut.

Ordförande

 • Svarar för verksamheten i stort.
 • Representerar föreningen gentemot myndigheter, andra föreningar, media och så vidare.
 • Ser till att fattade beslut blir genomförda.
 • Är arbetsledare och fördelar arbetet.
 • Leder föreningens styrelsemöten.
 • Är, oftast tillsammans med kassören, firmatecknare för föreningen.

Vice ordförande

 • Ersätter vid behov ordföranden och biträder hen vid styrelsemöten.

Sekreterare

 • För protokoll vid styrelsemöten.
 • Skriver, tillsammans med ordföranden, kallelser och förslag till dagordning.
 • Medverkar vid skrivande av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Kassör

 • Förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar.
 • Svarar för föreningens bokföring och upprättar bokslut.
 • Ser till att föreningens räkenskaper granskas av revisorer vid avslutat bokföringsår.
 • Lämnar löpande ekonomiska rapporter till föreningens styrelse.
 • Bevakar att ansökningar om bidrag från kommun, landsting och fonder lämnas in i tid.
 • Svarar för eventuell handkassa.
 • Ansvarar för personalens löneärenden.
 • De praktiska kassörsuppgifterna kan överlåtas på en anställd, men det är den valda kassören som har ansvaret i styrelsen.

Ersättare

 • Ersätter ordinarie ledamot.
 • Ersättare deltar i styrelsens arbete på samma sätt som ledamot.
 • Ersättaren har rösträtt bara då hen ersätter ordinarie ledamot, som är förhindrad att delta.

Valberedningen

 • Valberedningen utses av föreningens årsmöte.
 • Valberedningens uppgift är att hitta och ta emot namnförslag på personer som vill åta sig uppdrag i styrelsen.
 • Valberedningen ska vid årsmöte lämna förslag på vilka de förordar till ordförande och styrelse. Uppgift ska också lämnas om andra namnförslag har inkommit. Det är mötet som slutgiltigt väljer.

Revisorer

 • Två revisorer och två revisorsersättare väljs på årsmötet. deras uppdrag är att granska lokalföreningens räkenskaper och förvaltning.
 • Revisorerna skall fortlöpande få tillgång till föreningens protokoll och andra handlingar.
 • Föreningens räkenskaper och verksamhetsberättelse skall ges till  revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

Tystnadsplikt gäller

Som ledamot i styrelsen eller anställd kommer du ibland att få veta saker om olika medlemmars personliga förhållanden. I våra etiska normer står det ”Du ska inte föra vidare det du har fått i förtroende av personer inom RSMH, om de inte själva så önskar. Du ska tillbakavisa skvaller och förtal. Vi talar alltid MED varandra och inte OM varandra. Du får aldrig lämna ut personuppgifter som anförtrotts dig till tredje part.”

Ibland kan man också underteckna en försäkran om tystnadsplikt för att ytterligare förstärka att inget som sägs bland styrelseledamöterna förs vidare. Det här innebär också att de ärenden som behandlas på styrelsemötet är offentliga endast vad gäller protokollet. Vilka beslut som är tagna, men inte vem som sa vad.

Styrelsemöten

Vissa aktiviteter måste genomföras i alla lokalföreningar. Det är års-, medlems- och styrelsemöten. Hu de här ska genomföras och kallas till står beskrivet i våra stadgar.

Inför styrelsemötet ska en dagordning göras. Under mötet ska ett protokoll skrivas så att alla kan se vilka beslut som har fattats av styrelsen. Protokollet skrivs oftast av styrelsens sekreterare. Det ska därefter granskas och justeras.

En förening ska i regel ha dubbelt så många styrelsemöten som medlemsmöten. Det är bra att ha ett styrelsemöte innan medlemsmötet för att planera vad som ska tas upp, och ett styrelsemöte efteråt för att följa upp eventuella beslut som togs.

Diskussionsunderlag

Vi har ett diskussionsunderlag som ni i den nybildade styrelsen kan använda er av för att diskutera igenom frågor som är viktiga för er och föreningens verksamhet. Här hittar ni diskussionsunderlaget.