Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Förbättra vården för personer med trauman

Nästan var tionde svensk drabbas någon gång av posttraumatiskt stressyndrom, men många får aldrig rätt hjälp. I och med coronapandemin riskerar fler att traumatiseras. Den nya nationella strategin på området psykisk ohälsa måste därför också handla om att bygga upp ett bättre stöd för personer som behöver vård för sina trauman, skriver vår förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten på Aftonbladet Debatt, tillsammans med Doris Nilsson, Leg psykolog/leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, behandling och bedömning, docent och biträdande professor i klinisk psykolog och Sultan Kayhan, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Idag saknas ofta rutiner för att screena personer för trauma inom psykiatrin och okunskapen är  stor kring att svåra händelser i livet kan leda till allvarliga psykiska symtom. Dessutom har få regioner professionellt stöd för traumatiserade. Detta trots att det finns effektiva och evidensbaserade metoder för att behandla trauman, exempelvis traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT.

Artikelförfattarna kräver därför att det satsas mycket mer på psykoterapi och brukarinflytande:

  • Den nya regeringsuppdraget att ta fram en strategi på området psykisk ohälsa måste innehålla utökade möjligheter till olika former av psykoterapier och ett kunskapslyft vad gäller trauma.
  • All vård och stöd måste också utvärderas utifrån patientens och brukarnas perspektiv. Idag finns inga tydliga indikatorer för att mäta patient- och brukarnära resultat och kvalitet. Dessa måste tas fram och bättre utvärderingar göras.

Läs hela debattartikeln här

Läs mer om hur Riksförbundet för Social och Mental Hälsa arbetar för att påverka livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa här